Освітня програма підготовки магістрів

 «ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

142 «Енергетичне машинобудування» 

Мета освітньо-професійної програми - підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем, розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання, що передбачає проведення досліджень, оновлення та інтеграції знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Орієнтація освітньо-професійної програми - освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостаання та холодоспоживання; методологією наукових досліджень об’єктів вироблення та споживання штучного холоду.

Особливості програми - освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:

та досягають наступних програмних результатів навчання:

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Приклади тематики магістерських робіт наведені нижче: