Освітня програма підготовки магістрів

 «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних  виробництв»

133 «Галузеве машинобудування» 

Освітня програма «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв»  за освітнім ступенем «Магістр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні завдання у організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській, виробничій системах функціонування підприємств поліграфічної та пакувальної галузей, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Об’єкти вивчання та діяльності. Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації, що включає:

Освітня програма орієнтована на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти з механічної інженерії, прийняття ними ефективних наукових та практичних рішень в галузі розроблення технічного і технологічного забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції, проектування автоматизованих ліній поліграфічних і пакувальних виробництв, проектування і виготовлення паковань для харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей з урахуванням специфіки продукції та їх художньо-поліграфічного оформлення, спрямована на розв’язання актуальних задач і проблем.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 3-х семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують загальну та професійну підготовку.

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій та наукових методик.

Під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» велику увагу зосереджено на інноваційному обладнанні поліграфічних та пакувальних виробництв, проектуванні поліграфічних та пакувальних виробництв, методах та організації досліджень технічних систем, моделюванні та оптимізації пакувальних систем, CALS в галузевому машинобудуванні, системах автоматичного керування друкарсько-обробними процесами, а також на питаннях управління інноваційними проектами та інтелектуальної власності.


Здобувачі мають можливість на власний вибір вивчати окремі дисципліни із  моделювання технічних систем, технологічних процесів та технічних систем індустрії 4.0 в харчових, фармацевтичних та біотехнологічних виробництвах, моделювання процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв, інноваційних технологій пакування і безпеки пакованих продуктів, а також технологію та засоби маркування паковань,  технології захисту друкованої продукції, 3-D графіку та анімацію, комп'ютерні технології в дизайні, логістику поліграфічних та пакувальних виробництв, репрографію та мультимедійне видавництво, сучасні мережні інформаційні технології.

Вивчення дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дають можливість майбутньому фахівцюпланувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення. Серед таких дисциплін – управління проектами, іноземна мова для інженерії, чинники успішного працевлаштування, брендинг, рекламний менеджмент, інновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап проектами, Україна в європейському цивілізаційному вимірі, лідерство & teambuilding, психологія управління та конфліктологія, друга іноземна мова, стратегія сталого розвитку.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах поліграфічної та пакувальної галузей, серед яких «EVOTEK INC.», «Светпрінт», «Дизайнпрінт» й «Інтеагропак». У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств поліграфічної та пакувальної промисловості.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажування на іноземних підприємствах, в освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету в Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Опанування фаху за цією освітньою програмою надає можливість випускникам успішно будувати кар’єру на підприємствах пакувальної, видавничо-поліграфічної та суміжних галузей (зокрема, харчової, фармацевтичної, косметичної та інших), науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, закладах освіти.

Компетентності магістра із інжинірингу поліграфічних та пакувальних виробництв забезпечуються успішне працевлаштування на таких посадах:


Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

Контакти:

Е-mail: kafedra.mahfv@gmail.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/MAFFP.NUFT

Гарант освітньої програми –  доцент Чепелюк Олена Олександрівна, Е-mail: lenasandul@yahoo.com.

Освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  за освітнім ступенем