Освітня програма підготовки магістрів

 «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

144 «Теплоенергетика»

Мета освітньо-професійної програми - підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави з питань комплексного розв’язання складних задач і проблем у теплоенергетичній галузі, в першу чергу харчової промисловості і народного господарства в цілому, та здійснення інноваційної професійної діяльності за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та суміжних галузей, шляхом інтернаціоналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства.

Орієнтація освітньо-професійної програми – програма орієнтована на підготовку здобувачів, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем теплоенергопостачання та теплоенерго-споживання;  методологією наукових досліджень теплоенергетичних об’єктів

Особливості програми - Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій у сфері теплоенергетики.

Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:

та досягають наступних програмних результатів навчання:

Освітня програма спрямована на формування компетентностей, що забезпечують сучасний професійний, інтелектуальний, соціальний та творчий розвиток здобувачів вищої освіти для здійснення інженерної, науково дослідницької та інноваційної діяльності. Здобувачі вищої освіти мають можливість отримати знання із суміжних галузей, опанувати сучасні комп’ютерні засоби проектування та моделювання процесів та інші освітні компоненти завдяки можливості формування гнучкої індивідуальної траєкторії навчання.

Приклади тематики магістерських робіт: