Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

спеціальності 144 «Теплоенергетика»

Мета освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Орієнтація освітньої програми - освітня программа орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем теплоенергопостачання та теплоенергоспоживання теплоенергетичних об’єктів харчової промисловості.

Особливості програми - освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій у харчову промисловість; освітня програма враховує досвід вітчизняних та світових закладів вищої освіти.

Протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію і теплоту за одночасного забезпечення розуміння широкого спектру енерготехнологій, засвоєння практичних інженерних компетенцій. Здобувачі вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, у тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.

Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований із вивченням широкого спектру дисциплін, тому здобувачі отримують необхідні знання та досвід.

Після закінченні навчання студенти володіють необхідними для майбутнього кар’єрного зростання технічними знаннями та основними компетенціями:

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм та досягають наступних програмних результатів навчання:

Бакалаври за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» можуть продовжити освіту у нашому університеті магістерською освітньо-професыйною програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології».

 Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання експлуатаційних, дослідницьких чи управлінських задач. У результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх знань і прагнень.