Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Прикладна механіка»

спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Підготовка наших фахівців тісно пов’язана із вивченням механіки (науки про рух), прикладної механіки (напрямку інженерії зі створення механізмів, конструювання складних механічних систем) та мехатроніки (синергетичному об'єднанні вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними та комп'ютерними компонентами, що забезпечують проектування та виробництво якісно нових механізмів, машин та систем з інтелектуальним керуванням їх функціональними рухами).

Об’єкт діяльності: конструкції, машини, устаткування, механічні і біомеханічні системи та комплекси, процеси їх конструювання, виготовлення, дослідження та експлуатації.

Цілі навчання: професійна інженерна діяльність в галузі проектування, виробництва та експлуатації технічних систем, машин і устаткування, робото технічних засобів та комплексів, розробки технологій машинобудівних виробництв та принципах мехатроніки.

Мета навчання: підготовка конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв'язувати складні спеціалізовані та практичні задачі, пов'язані з проектуванням, виготовленням та експлуатацією об’єктів та систем прикладної механіки, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов в галузі механічної інженерії.

Фахівець механік-мехатронщик за спеціальністю 131 «Прикладна механіка», ОП «Прикладна механіка» – це інженер, який для вирішення задач: прикладної механіки, розрахунку та розробки конструкцій машин, механічних систем, технології виготовлення машин - застосовує інтелектуально-спрямовані технічні засоби. Такий інженер має навики практичного використання комп’ютеризованих систем розроблення та керування обладнанням, експлуатаційної підготовки виробництва та здійснення інженерних досліджень.

Під час підготовки майбутніх фахівців, враховується специфіка розвитку перспективних напрямів машинобудування в харчовій, переробній та пакувальній галузях, застосування передових технологій проектування, розрахунків, 3D-моделювання, обслуговування різних галузей машинобудівного комплексу України та за її межами.

Підготовка виробництва (САМ), яку вивчають спеціалісти з прикладної механіки, забезпечує знання для вибору обладнання технологічного процесу, підтримання оптимальних режимів його роботи, встановлення основних методів контролю якості готових виробів, формування технічної та логістично-спрямованої документації.

Області кар’єрного застосування отриманих знань після навчання: інженерія в машинобудуванні; експлуатація та налагоджування сучасного комп’ютеризованого технологічного і пакувального обладнання; робототехніка; мехатроніка (зокрема біомехатроніка).

Отримані знання та навички дають випускнику можливість працевлаштування на всіх підприємствах України, де є потреба в експлуатації обладнання.

 Наші випускники працюють:

-на підприємствах: виготовлення різних видів пакувальних матеріалів та тари; переробки використаної упаковки; розроблення та експлуатації робототехнічних комплексів та мехатронних систем для харчової, фармацевтичної та інших галузей промисловості.

-в міжнародних компаніях і організаціях науково-технічної сфери: менеджмент з продажів обладнання харчової та пакувальної галузі; інженерно-логістичний відділ закупівлі сучасного обладнання; конструкторське інноваційне бюро по розробленню обладнання харчової та пакувальної галузі; відділ технічного контролю та забезпечення якості обладнання.

Конкурентні переваги ОП «Прикладна механіка»:

-партнерство з провідними вітчизняними та зарубіжними IT-компаніями: на кафедрі використовують у навчальному освітньому процесі та наукових дослідженнях програми підготовки із спеціалізованим програмним забезпеченням STEP 7-Micro/WIN, TIA Portal, SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS, FluidSim, AnyLogic, Mathcad Prime, 3D Slash, Cura;

-партнерство з вітчизняними та зарубіжними навчальними та науково-дослідними установами;

-партнерство з провідними промисловими підприємствами та установами регіонів, спеціалізовані лабораторії - ТОВ «Camozzi», «Kostal-Україна», ТОВ «Пакувальні Технології», ТОВ "IMMER Ukrplastic", ТОВ «Festo», та інші;

-наявні наукові гуртки «Адаптроніка та інноваційна пневмоавтоматика», «Мехатроніка», де студенти набувають уміння приймати самостійні рішення професійних, наукових та інноваційних завдань;

-студентські команди – багаторазовий переможець Всеукраїнських олімпіад з різних спеціальностей галузі знань механічної інженерії;

-кафедра сприяє професійній орієнтації та працевлаштуванню випускників;

Під час навчання є можливість паралельно отримати другу вищу освіту з економічних, комп’ютерних, військових наук.

Наші здобувачі вищої освіти мають можливість стажуватись та брати участь у наукових та освітніх заходах Германії, Болгарії, Румунії, Польщі, Франції та інших країн.