Освітня програма підготовки бакалаврів

 «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»

спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія»

Дизайн упаковки і якість її виготовлення суттєво впливають на рішення споживачів щодо придбання відповідної продукції. Ця галузь поліграфії, динамічно розвиваючись, постійно потребує фахівців, обізнаних у комп’ютерних технологіях дизайну та виготовлення упаковки.

Освітня програма «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки»  за освітнім ступенем «Бакалавр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, зокрема розроблення та дизайну пакування, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Об’єкти вивчення та діяльності: друковані та електронні видання, паковання, мультимедійні інформаційні продукти та інші види виробів видавництва й поліграфії; процеси оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової, відео- та іншої мультимедійної інформації; виготовлення та розповсюдження виробів видавництва й поліграфії. Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері видавництва та поліграфії, що характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 4 років (8 семестрів), тривалістю 240 кредитів і має дисципліни циклів загальної та професійну підготовки.

Навчання за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» спрямоване на конструювання і виготовлення упаковки для продукції харчової та фармацевтичної промисловостей, яка надасть необхідну інформацію про продукцію, забезпечить збереження її належної якості та підвищить конкурентоспроможність на ринку. Підготовку фахівців зосереджено на питаннях дизайну упаковки, її художньо-поліграфічного оформлення та нанесення необхідної інформації; створення нових видів упаковки з новітніх матеріалів та їх комбінацій; обґрунтування вибору упаковки з урахуванням специфіки продукції, яка пакується. Також, вирішуючи завдання, які стоять перед сучасним поліграфічним виробництвом, випускники здатні підбирати і розраховувати необхідну кількість матеріалів для виготовлення накладу, аналізувати витратні матеріали на безпечність, технологічність, відповідність вимогам ергономіки, технічної естетики; вибирати технологічне устаткування для реалізації технології відтворення інформації, визначати основні технічні параметри паковання; розробляти технологічне забезпечення процесів виготовлення видавничо-поліграфічної продукції тощо.

Дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дозволяють майбутньому фахівцю планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку; на високому рівні забезпечувати професійну комунікацію українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати інноваційні розробки. Серед таких дисциплін - історія державності та культури України, іноземна мова за професійним спрямуванням, фізична культура і спорт, психологія взаємовідносин, світова та національна культурна спадщина, культура професійного мовлення, господарське та трудове право, маркетинг, startup: від ідеї до успіху, професійна етика та медіація, риторика, психологія успішності, основи бізнесу.

Фахові знання основних правил і законів композиції, методик комп’ютерного дизайну поліграфічної продукції, властивостей основних і допоміжних матеріалів поліграфічного виробництва, типових технологічних процесів галузі, а також уміння розробляти упаковку, організовувати і забезпечувати процес її виготовлення, поліграфічного оформлення з урахуванням стандартів якості виробництва дає можливість випускникам НУХТ, які навчаються за освітньою програмою «Комп’ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки», реалізувати себе і побудувати успішну кар’єру на підприємствах видавничо-поліграфічної промисловості, пакувальної індустрії на посадах техніка-технолога, лаборанта, фахівця з видавничо-поліграфічного виробництва, фахівця з компʼютерної графіки (дизайну), інженера з технічного нагляду, інспектора з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, помічника керівника підприємства або виробничого підрозділу, дизайнера-виконавця графічних робіт, дизайнера-виконавця паковання, виконавця художньо-оформлювальних робіт, колориста, контролера у поліграфічному виробництві, робітників, що обслуговують друкарські машини на підприємствах та в організаціях різних видів діяльності та форм власності, зокрема на керівних та інженерних посадах.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажування на іноземних підприємствах, в освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету в Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.