Освітня програма підготовки бакалаврів

 «МОВНОКОМУНІКАТИВНІ СТУДІЇ В КІБЕРПРОСТОРІ»

спеціальність 035 «Філологія» 

Код та назва спеціальності - 035 Філологія

Освітня програма - Мовнокомунікативні студії в кіберпросторі

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Організація успішної усної та писемної комунікації відповідно до мовленнєвої ситуації; аналіз, створення, редагування, оцінювання письмових та усних текстів різних жанрів і стилів для різних сфер.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Сьогодні використання української мови в різних сферах суттєво збільшилося. На українську активно переходить бізнес-середовище, особисті бренди, які потребують фахівців із написання унікальних текстів, створення описів товарів тощо. Так, стрімкий розвиток комунікації в соціальних мережах, на мультимедійних платформах, створення інформаційного контенту в цифровому середовищі з орієнтацією на наявність прибутку зумовили потребу у фахівцях, які будуть не лише на високому рівні володіти українською/іноземною мовою, розумітися на створенні якісного інформаційного продукту, зокрема для реклами, продажу товарів, послуг тощо, а й знати, які інструменти використовувати для його просування, оптимізації, розуміти принципи роботи пошукових систем тощо. 

Беззаперечною перевагою освітньої програми є значна кількість кредитів, спрямованих на вивчення англійської мови, знання якої надає не лише значні переваги під час працевлаштування, а й є обов’язковим в Україні.

УНІКАЛЬНІСТЬ ТА ОСОБЛИВІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітня програма має мовнокомунікативну спрямованість та передбачає поглиблене вивчення сучасних теоретичних знань у галузі філології з акцентом на формуванні практичних навичок створення, редагування текстів різних стилів, жанрів. Наявність блоків вибору «Медіалінгвістика», «Політична та бізнес-лінгвістика», «Лінгворекламістика», що відображають сучасні тенденції розвитку лінгвістики, дасть змогу здобувачам освіти опанувати широкий спектр практичних навичок, затребуваних на сучасному ринку праці. Особливістю програми є набуття вмінь майбутніх фахівців-філологів роботи з web-технологіями, що забезпечить їм високу конкурентоспроможність на ринку праці. 

Крім дисциплін філологічного циклу, зокрема 

– лінгвістика тексту;

– теорія та практика копірайтингу, рерайтингу;

– теорія та практика редагування, коректури;

– сучасна українська мова та ін.

 здобувачі матимуть змогу вивчати й такі, які дадуть змогу розуміти фахівцю-філологу особливості взаємодії в кіберпросторі, принципи роботи інформаційно-пошукових систем тощо, як-от:

– Web-технології та Web-дизайн;

– Кіберкультура;

– Кіберпсихологія;

– Кіберпростір у вимірі комунікативного впливу; 

– Лінгвістика кіберпростору;

– Комп’ютерна лінгвістика;

– SEO-оптимізація інтернет-ресурсів; 

– Інформаційно-пошукові системи; 

– Кібербезпека в інформаційний системах.

Особливістю освітньої програми є те, що здобувачі матимуть змогу розширити складову професійних компетенцій, обравши однин із блоків дисциплін вільного вибору. Зокрема «Медіалінгвістика» дасть змогу опанувати основи інтернет-журналістики, написання текстів для різних новинарних каналів, особливості використання мовного ресурсу  друкованих та електронних медіа; «Політична та бізнес-лінгвістика» уможливить розуміння базових принципів створення політичного та бізнес-тексту; під час вивчення дисциплін із блоку «Лінгворекламістика» здобувачі опанують мову комерційного тексту та маніпулятивні технології, які використовуються під час його укладання, неймінг. 

ПРОФЕСІЇ, ЯКІ  ОПАНУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ:

Випускники можуть працевлаштуватися 

– на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми в комерційній та адміністративно-управлінській сферах; 

– у друкованих та електронних засобах масової інформації; 

– PR-агенціях, іміджевих компаніях, громадських організаціях і державних установах; 

– у науковій, літературно-видавничій, освітній сферах; 

– у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, редагування, коректури, перекладу, оцінювання текстів.

А також обіймати посади:

головного редактора;

філолога;

журналіста в ЗМІ;

редактора; редактора літературного; редактор наукового;

коректора (коригування текстів);

референта, помічника керівника;

копірайтера / SEO-копірайтера, рерайтера;

спічрайтера, прессекретаря керівників громадських, політичних, державних установ.