Освітня програма підготовки магістрів

 «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

133 «Галузеве машинобудування» 

Виробництво лікарських засобів та продукції мікробіологічного синтезу потребує кваліфікованих, вищого технічного рівня підготовки фахівців з інжинірингу.

Під інжинірингом мається на увазі галузь науки, яка розглядає весь життєвий цикл обладнання – машин і апаратів, агрегатів, потокових ліній та технологічних комплексів, починаючи з маркетингових досліджень та їх проектування, етапів виготовлення, випробування, монтажу, експлуатації та технічного сервісу і закінчуючи утилізацією.

Освітня програма «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»  за освітнім ступенем «Магістр» має за мету підготовку висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави, здатних на високому професійному рівні розв’язувати складні завдання у організаційно-технологічній, проектно-технологічній, організаційно-управлінській, виробничій системах функціонування підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Оригінальність освітньої програми полягає у наданні здобувачам компетенцій, які враховують специфіку діяльності, законодавство, стандарти та технічні умови фармацевтичної та біотехнологічної галузі.

Об’єкти вивчання та діяльності: Системний інжиніринг зі створення інноваційних технічних об’єктів галузевого машинобудування та їх експлуатації на фармацевтичних та біотехнологічних підприємствах, що включає:


Освітня програма орієнтована на професійно-практичну підготовку здобувачів вищої освіти з механічної інженерії, прийняття ними ефективних наукових та практичних рішень в галузі створення та експлуатації сучасного технологічного обладнання та автоматизованих ліній фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, спрямована на розв’язання актуальних задач і проблем в галузі механічної інженерії.

Освітньо-професійна програма реалізується упродовж 3-х семестрів, тривалістю 90 кредитів і має дисципліни у відповідних циклах, які забезпечують загальну та професійну підготовку.

Освітня програма магістра передбачає поглиблену практичну підготовку для проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій та наукових методик.

Під час підготовки фахівців за освітньою програмою «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» велику увагу зосереджено на питаннях проектування відповідних технологічних ліній, цехів і підприємств, створення нового та модернізації наявного обладнання, осучаснення технологічних комплексів, їх монтажу в пусконалагоджувальних роботах, експлуатації та сервісного обслуговування. Окремо й кардинально розглядаються проблеми обґрунтування раціональних режимів роботи устаткування, створення сучасних наукоємних технологій, забезпечення створення і реалізації на підприємствах систем управління якістю та безпечністю продукції, у тому числі за принципами GMP та FDA, здійснення внутрішніх аудитів та самоінспекцій, валідації технологічних процесів, атестації персоналу, обладнання.

Під час навчання студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах галузі, серед яких ПАТ «Фармак», «Київмедпрепарат» і «Фармацевтична фірма «Дарниця», Новофарм-Біосинтез, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод. У комплексі це дає можливість самостійно приймати технічні рішення, розв’язуючи проблеми організації або підвищення ефективності діяльності підприємств фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички. Так, випускник отримують знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів фармацевтичних і біотехнологічних виробництв та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення; будови та принципу роботи основного технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його основних технологічних, конструктивних та інших параметрів; сучасних методів проектування; CALS в галузевому машинобудуванні, вимог GMP щодо організації виробництва, приміщень, обладнання, персоналу; порядку проведення і правил сертифікації, а також вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, ефективної конкурентоспроможної продукції фармацевтичних та біотехнологічних виробництв, використовувати сучасні методи і засоби проектування технологічного обладнання.

Дисциплін гуманітарно-економічної підготовки дозволяють майбутньому фахівцю планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку використовувати сучасні методи і технології наукового спілкування українською та іноземною мовами; критично аналізувати та оцінювати сучасні наукові досягнення. Серед таких дисциплін - управління проектами, іноземна мова для інженерії, чинники успішного працевлаштування, брендинг, рекламний менеджмент, інновацiйне пiдприємництво та управлiння стартап проектами, філософія сучасного пізнання, Україна в європейському цивілізаційному вимірі, лідерство & teambuilding, психологія управління та конфліктологія, друга іноземна мова, стратегія сталого розвитку. Частину із цих дисциплін здобувач обирає самостійно.

Програма передбачає участь здобувачів освіти у міжнародній кредитній мобільності, стажуванню на іноземних підприємствах, освітніх та наукових закладах, участь у міжнародних виставках, конференціях тощо. Мобільність здобувачів відбувається як у закладах-партнерах Університету у Румунії, Іспанії, Німеччині, Хорватії, Польщі, Молдові, Болгарії та інших країнах, так і за ініціативи здобувача у інших закладах багатьох країн. Абсолютна більшість закордонних мобільностей відбувається за рахунок міжнародних європейських проектів та грантів або за рахунок приймаючої сторони.

Опанування фаху за цією освітньою програмою надає можливість випускникам успішно будувати кар’єру на підприємствах фармацевтичної та біотехнологічної промисловостей, науково-дослідних та проектно-конструкторських установах, закладах освіти.

Компетентності магістра із інжинірингу фармацевтичних та біотехнологічних виробництв забезпечуються успішне працевлаштування на таких посадах:


Основна підготовка фахівців за освітньою програмою здійснюється на базі кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

Контакти:

Е-mail: kafedra.mahfv@gmail.com

Сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/MAFFP.NUFT

Гарант освітньої програми – доцент Губеня Олексій Олександрович, Е-mail: gubena@mena.ua