Історія кафедри МАХФВ

Витоки кафедри МАХФВ починаються з ...

1874 рік - У місті Сміла при Цукровому заводі за ініціативи його директора Миколи Черіковського створюються класи, а пізніше – заводське училище для підготовки робітників

1884 рік - У місті Сміла на базі училища Смілянського Цукрового заводу створюються Смілянські технічні класи для підготовки фахівців-процесників цукрового виробництва. Першим куратором Технічних класів був директор заводу, талановитий інженер, винахідник, однин із основоположників наукових шкіл з процесів виробництва цукру Микола Черіковський.

1884-1929 рр. - В Смілянських технічних класах проводиться підготовка фахівців-механіків цукрових виробництв. Смілянські технічні класи реформуються у Середнє хіміко-технічне училище, технікум Цукрової промисловості і в 1929 році – у Смілянський цукровий інститут.

1929 рік - На базі Смілянського цукрового інституту створено Київський інститут цукрової промисловості – основу кафедри.

1931 рік - Кафедра починає працювати у новому приміщенні інституту.

1933 рік - До КТІП приєднуються механічні факультети Воронізького хіміко-технологічного інституту харчової промисловості, Білоцерківського сільськогосподарського інституту, Полтавського інституту технології м’яса, а також кондитерський, ферментний і спиртовий інститути. Завдяки цьому кафедра розширює кількість спеціальностей і починає готувати інженерів-механіків дял всіх галузей харчової промисловості. Кафедрою керував фахівець у галузі процесів і обладнання виробництва спирту професор Олександр Кіров. Розпочинається підготовка науковців через аспірантуру.

1940 рік - Кафедрою керує професор Гліб Знаменський. В кінці 1940 року кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв.

1941-44 рр. - Частина науковців кафедри призвана до війська. Частина викладачів і студентів працюють в евакуації – спочатку на базі Воронізького технологічного інституту, пізніше – Бійського цукрового заводу.

1944 рік - Кафедра повертається із евакуації та отримує назву спеціального обладнання.

1954 рік - Кафедра працює під керівництвом професора Всеволода Стабнікова, який є фундатором науки з процесів та апаратів харчових виробництв. Кафедрою активно велись дослідження масообмінних процесів.

1957 рік - Кафедрою завідує професор Володимир Попов, основним напрямом наукових досліджень якого були теплові процеси в апаратах харчових виробництв.

1960 рік - Завідувач кафедри – доцент Микола Бузикін, відомий як талановитий організатор навчального процесу та практик.

1966 рік - Розпочалася підготовка інженерів-механіків для молочної та м’ясної промисловості.

1974 рік - Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових виробництв. Очолює кафедру лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор Володимир Аністратенко.

1976 рік - Вперше у інституті впроваджується навчальне телебачення.

1978 рік - Вперше у інституті на кафедрі створюється лабораторія мембранних апаратів для розділення харчових середовищ.

1980 рік - Кафедрі машин і апаратів харчових виробництв, першій в інституті, присвоєно звання зразкової.

1995 рік - Розпочинається підготовка, а у 2000 р. – перший випуск спеціалістів для фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.

1996 рік - Кафедру машин і апаратів харчових виробництв об’єднано з кафедрою машин і апаратів хлібопекарських, макаронних та кондитерських виробництв.

1998 рік - Професорам Володимиру Аністратенку та Віталію Тарану за цикл робіт з ректифікації спирту присуджено Державну премію України в галузі Науки і техніки.

1998 рік - Кафедрою починає керувати д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України Віталій Таран.

2011 рік - Кафедра отримує назву машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв.

2013 рік - Кафедрою починає керувати д.т.н., професор Олександр Гавва.

2015 рік - Кафедра розширює перелік спеціальностей і починає готувати фахівців у галузі видавництва, поліграфії, комп’ютерних технологій дизайну та виготовлення упаковки.

На сьогодні кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 133  «Галузеве машинобудування» за освітніми ступенями: «бакалавр» – за освітньо-професійною програмою  «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»; «магістр» – за освітньо-професійними програмами «Інжиніринг харчових виробництв» (спеціалізації – «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»); «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»; «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» і «доктор філософії» – за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» з галузі знань 18 Виробництво та технології спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» за освітньо-професійною програмою «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки».

Навчальні дисципліни, які викладаються викладачами кафедри, спрямовані на формування компетентностей з машинобудування і технології виготовлення виробів, засвоєння комп'ютерних технологій при проєктуванні і виконанні розрахунків, ознайомлення з будовою і принципом роботи технологічного обладнання, методами його ефективної експлуатації; дизайн упаковки та організацію виробництва видавничо-поліграфічної продукції. Оновлений перелік дисциплін відповідає сучасним програмам провідних світових ЗВО спорідненого профілю. У зв'язку з цим кафедрою розроблено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, тільки протягом останніх років опубліковано близька ста методичних рекомендацій для забезпечення ними здобувачів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Обладнання харчових виробництв», «Інжиніринг хімічних виробництв», «Інжиніринг біопроцесів. Модуль 2» , «САПР», «Наука про матеріали», «Інжиніринг хімічних виробництв» для технологічних спеціальностей: «Біотехнології та біоінженерія», «Харчові технології та інженерія», «Хімічні технології та інженерія», а також «Basics of computer aided design», «Designing of Hotel and Restaurant Industry Sites», «Equipment of Hotel and Restaurant Industry» для спеціальності «Готельно-ресторанна справа». У 2021-2022 н.р. у НУХТ започаткована підготовка здобувачів з міждисциплінарної програми «LEAN-виробництво харчової продукції», і викладачі кафедри є її співрозробниками.

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молокопереробного виробництв, м'ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості, видавничо-поліграфічної та пакувальної галузі з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює три навчальних комп'ютерних класи на базі сучасних персональних комп'ютерів. У навчальній та науковій роботі здобувачі використовують програми Inventor, КОМПАС-3D, Creo Parametric для створення тривимірних моделей обладнання та виконання інженерних розрахунків; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; програмний комплекс Flow Vision – для моделювання течії рідин. У комп'ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань здобувачами.

На кафедрі здійснюється підготовка за освітньо-науковою програмою «Машини та апарати харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. У 2021 році за цією програмою успішно відбувся перший захист дисертаційної роботи.

За роки існування кафедра підготувала близько 9300 фахівців для харчової, фармацевтичної, видавничо-поліграфічної галузей, значна частина яких працює на керівних та інженерних посадах у промисловості.