Кафедра 

ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН


Завідувачка кафедри

Левицька Надія Миколаївна

професорка, докторка історичних наук

Кафедра гуманітарних дисциплін здійснює викладання суспільних наук відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти і науки України. Створена у 2017 році злиттям двох кафедр – українознавства (рік заснування 1993) та філософії (1976). Поєднання широкого кола соціогуманітарних дисциплін ставить перед кафедрою низку складних завдань із забезпечення якості навчального процесу. Викладачі кафедри активно залучені до міжнародної наукової діяльності, працюють над впровадженням новітніх технологій освіти, підтримують зв'язки із різноманітними навчальними закладами та науковими установами.

Людське суспільство є складною системою, що має свої закони та механізми функціонування, вивчення та визначення яких і є метою дисциплін соціогуманітарного циклу. Вміння аналізувати, розглядати суспільні процеси в Україні і світі, знання історичних аналогій, розуміння історичного, філософського, соціополітичного підґрунтя українського сьогодення формує людину мислячу, людину, що належить до європейського культурного простору.

Колектив кафедри приділяє велику увагу науковій роботі. Наукові інтереси викладачів нерозривно пов'язані з профілем навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра: «Історія та культура України», «Філософія», «Психологія», «Політологія», «Історія філософії та філософія науки», «Педагогіка та психологія вищої професійної школи», «Історія їжі: антропологія, традиція, культура», «Ділова комунікативність», «Документознавство», «Культура професійного мовлення», «Світова і національна культурна спадщина», «Сучасна європейська культура і глобалізація», «Основи психології», «Основи психодіагностики для HR», «Психологія лідерства», «Психологія управління та конфліктологія», «Соціологія», «Риторика», «Психологія у сфері гостинності», «Правознавство та захист інтелектуальної власності», «Психологія взаємовідносин», «Психологія управління та конфліктологія», «Професійна етика та медіація», «Психологія успішності», «Навички ділової комунікації», «Етика ділової комунікації», «Психологія софт скілс в менеджменті персоналу», «Психологія ділової комунікації», «Психологія професійної діяльності HR».

Вагомою складовою роботи кафедри є задіяність викладачів у викладанні дисциплін для студентів англомовного проєкту.

Науковий доробок кафедри постійно збільшується. Серед пріоритетних напрямів – актуальні проблеми української історії та культури, історія розвитку технічної освіти та промисловості, розвиток сучасної філософської науки, педагогіки, психології, історія української державності, мовознавство та образність в українській літературі, тощо.

Загальний науковий доробок кафедри включає в себе численні наукові праці з історії України, української та світової культури, професійного мовлення, філософії, психології. Прикладом оригінального наукового дослідження є нарис з історії НУХТ, підготовлений колективом кафедри у 2000 та 2014 роках, що є ґрунтовною працею, одним із важливих результатів якої є введення до наукового обігу низки маловідомих історичних документів, висвітлення окремого сегменту історії НУХТ і новітньої історії України. До наукових здобутків кафедри слід віднести низку наукових праць, серед яких наукові монографії професора Н.М. Левицької «Вища гуманітарна освіта в Україні (друга половина ХІХ початок ХХ ст.)», «Реклама в культурі суспільств», колективна монографія під керівництвом президента НАН України, акад. Б. Є. Патона «Історична і політична наука та суспільна практика в Україні», у написанні якої брала участь професор кафедри С.Б. Буравченкова, «Духовні орієнтації молоді: динаміка і формування» доцента В.Л. Павлова, монографії «Суб'єктне самовизначення молодої людини в період повноліття» Нікітіної І.В., колективна монографія «Психологічні особливості педагога-наставника як умова ефективної соціалізації студентів» доцента Чугаєвої Н.Ю. Актуальним питанням історії харчової науки присвячені наукові праці доц. О.О. Коцюбанської «Становлення та розвиток кондитерської промисловості України (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ ст.)» та доц. О.А. Пивоваренко «Винокуріння та шинкування на Лівобережній Україні (друга половина XVII-XVIII ст.)». На кафедрі проводяться успішні захисти кандидатських та докторських дисертацій. Загальне визнання отримали навчальні посібники «Культурологія: історія та теорія культури» (2010), «Історія України» (2010; 2013), Посібник з філософії для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (2014), «Історія України» (2015), «Історія української культури» (2015), навчальний посібник, виданий 3-ма мовами «Development of Speciolist's Personality», «Historyand culture of Ukraine»(2017), «Розвиток особистості фахівця».