Наукові напрями

Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Основний напрям наукових досліджень кафедри – розроблення теоретичних основ технологічних процесів та створення високоефективного обладнання для всіх галузей харчової, переробної, біотехнологічної та фармацевтичної, поліграфічної та пакувальної галузей промисловості.

Наукові традиції кафедри сягають середини 19 сторіччя, коли інженер і винахідних Микола Черіковський розпочав дослідження процесів та обладнання цукрових виробництв, а його винаходи презентувалися на Міжнародних виставках від Києва до Лондона. Пізніше цей напрям продовжили професори Іван Кухаренко, Гліб Знаменський, Володимир Попов, Микола Бузикін та інші відомі вчені. У 20-50 роках 20 століття були започатковані наукові школи з бродильної та біотехнологічної галузей (відомі представники – професори Олександр Кіров, Всеволод Стабніков, Володимир Аністратенко та Віталій Таран), хлібопекарської та кондитерської галузі (представники – Абрам Міхелєв, Олексій Лісовенко).

У 1998 році професорам кафедри Володимиру Аністратенку і Віталію Тарану присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки за цикл робіт по ректифікації спирту.

Сучасний напрям наукової роботи кафедри відповідно до координаційного плану НДР НУХТ – «Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації та автоматизації».

Тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи: «Науково-технічні засади створення енергоощадних та ресурсозберігаючих процесів і обладнання харчових, фармацевтичних й поліграфічно-пакувальних виробництв» (номер державної реєстрації 0121U100057).

Науковці кафедри проводять наукові дослідження, актуальні для сьогодення та перспективного розвитку економіки:

Серед важливих науково-інноваційних розробок кафедри такі:

У 2013 році творчий колектив кафедри переміг у конкурсі на виконання міжнародних проєктів 7-ї рамкової програми досліджень та технологічного розвитку Європейського Союзу та розпочав роботу над проектом «Nutrilab» – «Дослідження маркування харчових продуктів в державах Чорноморського регіону».

Щороку вчені і студенти кафедри беруть участь у конференціях та інших наукових заходах в Україні, Румунії, Болгарії, Польщі, Німеччині та інших країнах.

Вчені кафедри є членами наукових комітетів авторитетних міжнародних конференцій і працюють у редакційних колегіях наукових журналів України та світу.

Серед творчої студентської молоді популяризується наукова діяльність. Студенти разом із науковцями кафедри виконують ряд наукових досліджень.

Особлива увага приділяється апробації результатів робіт. Щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на науково-практичних і методичних конференціях у наукових і навчальних закладах України та інших країн.

Запрошуємо молодь до роботи у наукових командах із провідними вченими кафедри!

Студенти і магістранти мають можливість займатися науковими дослідженнями процесів та обладнання харчових, фармацевтичних і біотехнологічних, поліграфічних та пакувальних виробництв.

На кафедрі працюють наукові гуртки за такими напрямками:

Процеси і обладнання хлібопекарських виробництв та промислові печі

Науковий керівник – професор Теличкун Володимир Іванович

Процеси і обладнання бродильних виробництв

Науковий керівник – доцент Удодов Сергій Олександрович

Процеси і обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Науковий керівник – доцент Губеня Олексій Олександрович

Технологія машинобудування

Науковий керівник – доцент Бойко Юрій Іванович


Запрошуємо творчу молодь приєднуватися до дослідницьких команд. 

Разом ми:

Кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

За роки існування кафедри її співробітники зробили вагомий внесок в розроблення теоретичних основ процесів та створення ефективного обладнання для галузей харчової промисловості.


Основні напрями наукової роботи кафедри визначаються перспективними потребами промисловості:

На кафедрі успішно працюють наукові школи:

Кафедра тісно співпрацює з науковими установами та вищими навчальними закладами Польщі, Сербії, Німеччини, Білорусі, Болгарії та з академічними інститутами НАН України.

За результатами наукової роботи кафедра видає монографії, отримує патенти України на винаходи та на корисні моделі, публікує статті у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Частина наукових розробок запатентована в США, Франції, Бельгії, ФРН та Росії. Наукові здобутки кафедри були представлені на Генеральних асамблеях Міжнародної комісії з технології цукру (CITS) в Мюнхені, Антверпені, Мадриді; на наукових конференціях в Гавані, Пловдиві, Мінську, Ізмірі, Кемерово, Краснодарі, Будапешті та ін.

Наукові розробки кафедри набули широкого використання в промисловості. Серед них: вакуум-апарати безперервної та періодичної дії; дифузійні апарати та їх транспортні системи; уловлювачі домішок у процесі транспортування цукрових буряків; модернізовані бурякорізки; сушарки сипких та рідких харчових продуктів та ін.

Студенти беруть активну участь в науковій роботі кафедри. Щорічно за участю студентів отримуються близько 20-25 охоронних документів на винахід та на корисну модель. В наукових конференціях щорічно беруть участь щонайменше 40 студентів, які публікують самостійно та у співавторстві з науковими керівниками не менше 15 статей.

Колектив кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, опираючись на накопичений досвід, спрямовує свою діяльність на забезпечення високих стандартів освіти та підготовку висококваліфікованих фахівців для розвитку економіки України.


Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

Наукові розробки кафедри впроваджені на промислових підприємствах.

Викладачами кафедри виконано розроблення та впровадження енергоефективних схем теплоенерговикористання на основі глибокого використання ВЕР та встановлення високоефективного технологічного обладнання на підприємствах України та за кордоном.

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Основний напрямок наукових досліджень кафедри традиційно стосується теорії транспортно-технологічних систем підприємств харчової та мікробіологічної промисловості, особливостей і логістики взаємодії матеріальних, енергетичних і інформаційних потоків виробництв, динаміки формування і переформування безперервних і дискретних потоків вантажів, оптимізації систем за критеріями обмеження силових дій, пропускної здатності, питомих енергетичних та матеріальних витрат, взаємодії матеріальних і енергетичних потоків виробництв.

До числа важливих наукових інтересів кафедри віднесено фізико-хімічні методи оброблення продуктів харчування, завданням яких є збереження їх якісних і енергетичних характеристик із подовженим терміном зберігання. У зв'язку з цим напрямком творчими колективами професорів і доцентів кафедри видано монографії "Фізико-хімічні методи обробки сировини і продуктів харчування", "Інтенсифікація масообміну в умовах перехідних процесів", "Інтенсифікації масообмінних процесів в харчових і мікробіологічних технологіях" та понад 70 наукових статей у фахових виданнях.

На особливу увагу заслуговують вакуумні методи пакування продукції і взагалі методи вакуумного оброблення вологовмісткої продукції з досягненням її асептичного стану.

За результатами цієї частини досліджень кафедри за останнє десятиріччя підготовлено і захищено дві докторські дисертації (проф. Шевченко О.Ю. та проф. Піддубний В.А.). Їх дослідження супроводжувалися розробками і пропозиціями щодо інтенсифікації тепло- та масообмінних процесів у рідинних та газорідинних харчових середовищах у режимах їх підготовки до фасування і технологічної обробки.

Наукові розробки кафедри за останні 5 років супроводжувалися захистами 8 кандидатських дисертацій.

Результати наукових розробок знайшли впровадження у цукровій, пивоварній та мікробіологічній галузях промисловості. З врахуванням наукових здобутків завідувачу кафедри, доктору технічних наук, професору Соколенку А.І. указом Президента України у 2007 р. присвоєне звання "Заслужений працівник науки і техніки України", а під його керівництвом за роботу "Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв" творчий колектив у 2012 році отримав Державну премію України у галузі науки і техніки.

Кафедра електропостачання і енергоменеджменту

На кафедрі електропостачання та енергоменеджменту науковці ведуть дослідження в напрямах:

«Системи електропостачання та електроспоживання промислових підприємств»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:

«Енергетичний менеджмент та енергоефективні технології промислового виробництва»

Тематики наукових досліджень кафедри та магістерських програм:

Науковці кафедри проводять спільні дослідження з Інститутом відновлювальної енергетики НАН України, Інститутом технічної теплофізики НАН України, Київським кооперативним інститутом бізнесу та права, Інститутом електродинаміки НАН України.

Встановлено дієві наукові контакти з провідними науковими установами та із спорідненими кафедрами України, провідними закордонними навчальними закладами. Розроблена та успішно втілюється система наскрізної підготовки за схемою «бакалавр–магістр–доктор філософії».

Кафедра гуманітарних дисциплін


Основні напрямки наукової роботи кафедри: