Автори:  М.М. Пушанка, В.А. Лагоди, В.М. Шурбованого, Нат. М. Пушанко, Л.М. Хомічака, А.К. Запольского, Є.В. Стичинського

В монографії описано технологічні процеси гідрокласифікації, осадження і фільтрування суспензій бурякоцукрового виробництва, які аналізуються з урахуванням їх структури, що включає основні процеси, допоміжні процеси та операції, а також супутні процеси і явища.

 

 

 

 

 

Автори:  С.М.Василенко,

А.І.Українець,

В.В.Олішевський

Розглянуто теоретичні та фізичні засади процесів тепломасообміну, методи їх розрахунку. Викладено основні положення вчення про теплопровідність, конвективний теплообмін в однофазних течіях, теплообмін під час фазових перетворень, променевий теплообмін, а також основи масообміну. Значну увагу приділено методам аналізу процесів тепломасообміну, в тому числі методам математичного моделювання, основам теорії граничного шару, теорії подібності.

 

 

 

Автори:   О.Г.Гавва, Л.О.Кривопляс-Володіна, С.В.Токарчук, О.О.Кохан

В.Б.Захаревич, А.І.Волчко, М.В.Якимчук, А.В.Деренівська

У книзі  «Пакувальне обладнання» наведено терміни, визначення, класифікації, будова і принцип роботи типових конструкцій пристроїв і механізмів в пакетоформувальнйх і пакеторозформувальних машин, машин для скріплення транспортних пакетів, а також робототехнічних комплексів, що застосовуються у процесах пакування. Матеріал книги базується на власних розробках авторів, результатах досліджень і практичному досвіді, одержаному під час впровадження пакувального обладнання як в Україні, так і за її межами.

 

 

 

Автори:  В.С.Костюк, А.І.Соколенко,

К.В.Васильківський та ін.

 

У навчальному посібнику розглянуто характеристики пакувальних матеріалів, що відображають сучасний рівень їх технологій. Наведено класифікацію, вимоги до використання, знаки та позначення на матеріалах, викладено особливості властивостей окремих видів пакувальних матеріалів, вплив на навколишнє середовище, їх застосування, основні методи оцінки та визначення якості. Видання розраховано на студентів, аспірантів, та викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців пакувальної індустрії.

 

 

 

Автори: В.Г.Мирончук

Ю.Г.Змієвський

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сироватки із застосуванням мембранних способів розділення рідких харчових середовищ.

 

 

 

 

Автори:   О.Г.Гавва, Л.О.Кривопляс-Володіна, С.В.Токарчук, О.О.Кохан

В.Б.Захаревич, А.І.Волчко, М.В.Якимчук, А.В.Деренівська

Наведено методологічні засади компонування машин для пакування продукції у споживчу упаковку на основі функціональних модулів. Запропоновано вибір раціонального компонування здійснювати на основі синтезу структури пакувальної машини та одно і багатофакторної її оптимізації. У десяти розділах монографії сформульовані: методи підвищення ефективності проектування пакувальних машин; основні фізико-механічні та хіміко- біологічні властивості харчових продуктів як об’єктів пакування; технології та способи пакування продукції у споживчу тару з урахуванням її генетичного розвитку; структурні схеми пакувальних машин із виділенням типових функціональних модулів; методика моделювання функціональних модулів; метод опису структури пакувальної машини; критерії ефективності роботоздатності пакувальних машин та результати досліджень функціонального зв’язку між критеріями ефективності і структурою пакувальної машини.

 

 

Автори:  В.П.Петренко

Я.І.Засядько

Робота присвячена питанням теплообміну при концентруванні розчинів в трубах плівкових випарних апаратів. Надані результати математичного та фізичного моделювання процесів теплообміну  в догрітих до температури насичення стікаючих по вертикальній поверхні  турбулентних та ламінарних плівках розчинів з розвинутою хвильовою структурою. Аналіз виконано для режимів випаровування з міжфазної поверхні та поверхневого кипіння в умовах конвекції. Запропонована модель теплообміну, як циклічного процесу  відновлення  температурного поля  за умови  періодичного перемішування плівки великими хвилями. Отримані аналітичні співвідношення для розрахунку температурного поля в плівці з розвинутою хвильовою структурою  при вільному стіканні  і течії із супутним  паровим  потоком. Отримані інтегральні характеристики процесів теплообміну, надані відповідні інженерні апроксимації.

 

 

Автор:  О.Ф.Буляндра

 

У книзі викладено теоретичні основи термодинаміки, термодинамічні процеси ідеальних та реальних газів як закритих, так і проточних систем. Наведено диференціальні рівняння термодинаміки. Детально розглянуто властивості реальних робочих тіл (водяної пари, газових сумішей). Наведено теоретичні положення розрахунку основних параметрів компресорів, циклів двигунів внутрішнього згоряння, газотурбінних та паросилових установок і холо¬диль¬них машин. Ефективність перетворення енергії в теплових машинах розглядається як на основі енергетичного, так і ексергетичного методів.

 

 

 

 

Автори:  С.М.Василенко, В.Р.Кулінченко,

О.Ю.Шевченко, В.А.Піддубний

 

Наведено основні закони та рівняння статики, кінематики та динаміки руху рідин та газів. Описані закономірності одномірного, дво- і тримірного руху  нестисливої ньютоновської і реологічної рідини. Висвітлені основи приграничного шару ламінарних та турбулентних течій.

 

 

 

 

Автори:  А.І. Соколенко, В.Л.Яровий

В.А.Піддубний, К.В.Васильківський

У книзі розглянуто питання вибору форми та співвідношення розмірів упаковок; силові фактори, що діють на ланки механізмів; фізичні та математичні моделі механічних процесів; моделювання і оптимізація процесів переміщення вантажів; особливості моделювання сил тертя; кінематика і динаміка гравітаційних опускних пристроїв; теоретичні основи затороутворення тощо.

 

 

 

 

 

Автор:  В.Є.Шестеренко

 

У книзі вдало висвітлені особливості заходів на забезпечення ефективного функціонування і розвитку систем електроспоживання діючих підприємств, а також оптимального проектування елементів систем електропостачання нових та підприємств, які підлягають реконструкції.

 

 

 

 

 

 

Автори:  А.І. Соколенко, О.Ю.Шевченко,

В.А.Піддубний

 

В монографії представлено теоретичне підґрунтя способів інтенсифікації масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах і системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних процесів. Наведено дані щодо апаратурною забезпечення вказаних процесів.

 

 

 

 

 

Автори:  В.М.Андріенко,

В.П.Куевда

 

Розглянуто принцип дії, будову та аналіз режимів роботи електричних машин і трансформаторів як загального, так і спеціального призначення, що широко застосовуються в електрифікації промисловості, транспорту, агропромислового комплексу, сільського господарства та побуту.

 

 

 

 

 

Автори:  А.І. Соколенко, О.Ю.Шевченко,

В.А.Піддубний

В монографії представлено результати досліджень, що стосуються загальних характеристик продуктів харчування, їх мікрофлори, теоретичних основ технологій довгострокового зберігання харчових продуктів, теплових, хімічних і фізичних методів їх обробки. Викладено матеріали, які стосуються новітніх досліджень в галузі моделювання гідродинаміки барботажних газорідинних систем, гідродинамічних методів інтенсифікації масообмінних процесів, вакуумної обробки середовищ, обробки рідинних або вологонасичених середовищ в умовах технологій різкого зниження тисків та впливів осмотичних тисків на стабілізацію продуктів харчування.

 

 

 

 

Автори:  А.І. Соколенко, О.Ю.Шевченко,

В.А.Піддубний

 

В монографії «Інтенсифікація тепло- масообмінних процесів в харчо-вих технологіях» представлено теоретичне підґрунтя способів інтенсифікації тепло- масообмінних процесів в рідинних, газорідинних системах і системах з додаванням твердої фази на основі створення і підтримання перехідних про¬цесів. Значна увага приділена питанням теплової, вакуумної та обробки середовищ в умовах різкого зниження тиску, а також дії високих тисків.

 

 

 

 

Автори:  О.М.Гавва, А.П.Беспалько,

С.В.Токарчук

Розглянуто правові засади та загальні правила сертифікації, структуру органів сертифікації, порядок та загальні правила проведення сертифікації пакувального обладнання. Наведено гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення та експлуатації різних функціональних груп пакувального обладнання. Викладено зміст та завдання метрології, правові засади метрологічної діяльності, порядок проведення метрологічної атестації пакувального обладнання.

 

 

 

 

Автор:  В.Є.Шестеренко

 

Розглянуті питання комплексного підходу до проблеми підвищення якості електроенергії, компенсації реактивної потужності, негативного впливу вищих гармонік напруги на системи електроспоживання, додаткових втрат енергії та збільшення похибки лічильників енергії при несинусоїдальності напруги, системного підходу до роботи компенсуючих пристроїв, принципів імпульсного регулювання напруги, розширення функціональних можливостей тиристорних пристроїв, принципи роботи сплавів з ефектом “пам’яті форми” в установках по оптимізації систем електроспоживання.

 

 

 

 

Автори:  А.І.Соколенко, В.А.Піддубний,

К.В.Васильківський та ін.

В монографії “Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв” представлено теоретичне підґрунтя в оцінці енергетичних потенціалів сировинних потоків харчових виробництв і їх трансформацій, оцінці зовнішніх енергетичних потоків, що забезпечують трансформації матеріальних потоків, методи підвищення енергоекономічної ефективності існуючих технологій, оцінки втрат, пов’язаних з трансформаціями матеріальних потоків і методи їх обмежень, інформація щодо підвищення ефективності технологій подовжених термінів зберігання продукції, аналіз технологій вирощування аеробних мікроорганізмів та інтенсифікації масообмінних процесів в газорідинних середовищах на основі їх вторинних енергоресурсів.

 

 

 

Автори:  М.М.Пушанко, В.А.Лагода

Н.М.Пушанко, А.Ю.Гуменюк

Присвячена актуальній для цукрового виробництва темі теорії і практики центрифугування цукрових утфелів. Наведено систематизовані дані щодо основних характеристик цукрових утфелів, а також кристалічних цукрів і відтоків, одержуваних при їх розділенні. Розглянуто структури складних процесів центрифугування утфелів різних ступенів кристалізації, описано механізми та закономірності їх окремих складових. Показано будову різних типів центрифуг та допоміжного обладнання, розглянуто питання вибору, монтажу і наладки центрифуг, особливостей їх експлуатації та ремонту. Значну увагу приділено способам удосконалення процесів центрифугування утфелів та їх апаратурного оформлення, підвищення якості утфелів, їх підготовки до центрифугування.

 

 

 

Автори:  А.І.Соколенко,

В.А.Піддубний та ін.

В монографії викладено інформацію, що стосується загальних характеристик технологій і обладнання для виробництва солоду, транспортних систем, матеріальних і енергетичних потоків. Запропоновано методики розрахунків механічних, пневматичних, гідравлічних транспортних систем та метальних пристроїв, наведено загальні характеристики процесів отримання і варіння сусла, утилізації вторинних енергетичних ресурсів, охолодження і освітлення, бродіння і доброджування пива. Розглянуто ділянки асептичної обробки пива, консервувальні ефекти осмотичних тисків, наведено методики розрахунків транспортних потоків склотари, накопичувальних пристроїв та технології фасування газованих напоїв.

 

 

 

 

 

Автор: Н.М.Левицька

В монографії подається системний аналіз витоків, генези, джерельної бази, етапів розвитку і специфіки вищої гуманітарної освіти Наддніпрянської України у другій половині XIX- початку XX ст. Висвітлено історичний процес складання вищої гуманітарної освіти як окремої царини освітнього простору, головні тенденції її розвитку в плині історичних подій, особливості їх вияву у вищих навчальних закладах України та роль гуманітарної освіти як окремого чинника впливу на суспільно-політичне, культурно-освітнє та національно-духовне життя українського суспільства.

 

 

 

 

 

Автор: О.А.Пивоваренко

В книзі «Винокуріння та шинкування на лівобережній Україні» уперше комплексно досліджується розвиток винокуріння та шинкування в Гетьманщині. Проаналізовано основні засади політики царського і гетьманського урядів стосовно цих промислів, їх причини та наслідки. Дано комплексу характеристику винокуріння та розглянуто його особливості в Гетьманщині. З’ясовано сировинну базу винокуріння. Детально досліджена інфраструктура та функціонування шинків різної форми власності і кабаків, показано рівень конкурентної боротьби між ними. Визначено прибутковість винокуріння та шинкування, як для окремих власників, та і держава загалом. Проаналізовано революцію оподаткування цих промислів. Розкрито вплив винокуріння та шинкування на формування ринку праці.

 

Автор: Н.В.Науменко

У монографії на значному текстовому матеріалі української поезії кінця XIX- початку XXI століть розглянуто витоки, ґенезу й розвиток українського верлібру. Послуговуючись історико-типологічним, зіставним, порівняльним і лінгво-культурологічним методами аналізу, з застосуванням повільного прочитання, визначено жанрово-стильові, композиційні, образні особливості української верлібритики, її місце та роль в індивідуальному стилі кожного з досліджуваних поетів.

 

 

 

 

 

Автор: О.З.Силка
В монографії подається системний аналіз джерельної бази, генези, етапів розвитку і специфіки діяльності сільських громадських об’єднань на Лівобережних українських землях на прикінці XIX- на початку XX ст., які у вказаний період входили до складу Російської імперії. Процес формування мережі сільських громадських товариств як складової загальноросійського статутного руху висвітлено крізь призму низки чинників: організаційних, соціально-економічних, агрокультурних тощо. Розкрито механізми й основні напрямки їхньої активності, акцентовано увагу на соціально-економічних та суспільно-громадських проблемах, які впливали на роботу громадських обєднань. Розкрито тенденції впливу сільського статутного руху на суспільне, культурно-освітнє та національно-духовне життя українського суспільства. Показано позитивне значення збільшення кількості сільських громадських товариств у серах покращення агрокультури сільського господарства, благоустрою територій, організації протипожежної охорони, підтримання традицій соціальної опіки, благодійності та
просвітництва.
         

Автори: А.І.Соколенко, О.Ю.Шевченко, К.В.Васильківський та ін.

Монографія “Інтенсифікація енергетичних та масово-обмінних процесів в технологіях бродіння” представляє теоретичну основу осмотичних феноменів у середовищі культури, особливості курсу біохімічних реакцій, вплив фізико-хімічних та фізичних факторів у процесах анаеробного бродіння, колізійні властивості середовища, трансформації енергії в біологічних системах і хід термодинамічних процесів. Розглянуто особливості анаеробних та аеробних процесів енергетичного та масового обміну, вплив фізичного тиску в середовищі та їх регулятивну роль у перехідних процесах.