Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»
освітнього ступеня 
«Магістр»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
та спеціалізацією

«Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Потужна енергетична база – важлива передумова успішного розвитку промислових підприємств. Вона забезпечує науково-технічний прогрес держави в цілому. Без неї не можуть розвиватися і норально функціонувати населені пункти. Отже, необхідні фахівці, які займатимуться її створенням, дослідженням, аналізом та забезпечать надійне, економне виробництво, транспортування та використання.  

Саме такі фахівці готуються у магістратурі за спеціалізацією «Теплоенергетика».

Магістр зазначеної спеціалізації успішно виконує науково-дослідні та проектні роботи, пов’язані з дослідженням теплотехнологічних процесів, займається розробкою, впровадженням нового та удосконаленням наявного обладнання, а також схем тепло енергопостачання й виробництва. Вимоги до рівня підготовки фахівців у цій галузі знань постійно зростають через суттєве підвищення вартості енергетичних ресурсів і, як наслідок, постійної необхідності у їхньому раціональному виробництві та використанні.

Всебічна підготовка магістра дозволяє йому успішно працювати та будувати кар’єру на промислових підприємствах енергетичної галузі, різноманітних підприємствах, в організаціях, установах, інженірингових фірмах із розробки та впровадження сучасного енергетичного обладнання і систем теплоенергопостачання й теплоспоживання.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання і стати фахівцями у цій галузі – базова вища освіта, здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, знання іноземної мови (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник. Підвищенню якості підготовки студентів сприяє співпраця випускової кафедри теплоенергетики та холодильної техніки з провідними науковими, проектними установами і підприємствами галузі, а саме: Інститутом технічної теплофізики, АТ «Київенерго», Інститутом вугільних енерготехнологій, Укрдіпрохарчопром тощо. Ще однією особливістю підготовки фахівців-теплоенергетиків у нашому університеті є широке використання у навчальному процесі інформаційних технологій.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Теплоенергетика» дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння:

обґрунтовувати та приймати технічні рішення, які забезпечують економію енергоресурсів у технологічних процесах на промислових підприємствах; знати напрями удосконалення енергетичного обладнання; оцінювати ефективність реальних систем вироблення теплової та електричної енергії у ТЕС та водогрійних котельнях; виділяти системи, їх елементи, зв’язки між ними, процеси, функції і стан системи; аналізувати, розробляти і реалізувати математичні моделі перенесення імпульсу, енергії та маси з використанням численних методів на базі інформаційно-комп’ютерних технологій; застосовувати методи, засоби, прийоми, алгоритми, способи підготовки та проведення чисельного моделювання; знати напрями удосконалення термодинамічних циклів ефективних систем генерації теп­лової та електричної енергії.

Наші випускники успішно працюють на посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер із циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.