Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»

освітнього ступеня «Магістр»

за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» 
та
освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

 

Потужна енергетична база – важлива передумова успішного розвитку промислових підприємств. Вона забезпечує науково-технічний прогрес держави в цілому. Без неї не можуть розвиватися і норально функціонувати населені пункти. Отже, необхідні фахівці, які займатимуться її створенням, дослідженням, аналізом та забезпечать надійне, економне виробництво, транспортування та використання.  

Саме такі фахівці готуються у магістратурі за спеціалізацією «Теплоенергетика».

агістр за освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології» готується для виконання науково-дослідних і проектних робіт, пов’язаних із дослідженням теплотехнологічних процесів, розробленням і впровадженням нових та удосконаленням існуючих обладнання і схем теплоенергопостачання виробництва. Вимоги до рівня підготовки фахівців у цій галузі знань постійно зростають через суттєве підвищення вартості енергетичних ресурсів і, як наслідок, постійної необхідності у їхньому раціональному виробництві та використанні.

Всебічна підготовка магістра дозволяє йому успішно працювати на промислових підприємствах енергетичної галузі, а також на різноманітних підприємствах, в організаціях, установах та інженірингових фірмах з розробки і впровадження сучасного енергетичного обладнання та систем теплоенергопостачання і теплоспоживання.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання – базова вища освіта та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра з теплоенергетики. Підвищенню якості підготовки студентів сприяє співпраця випускової кафедри теплоенергетики та холодильної техніки з провідними науковими, проектними установами і підприємствами галузі: Інститутом технічної теплофізики, АТ «Київенерго», Інститутом вугільних енерготехнологій, Укрдіпрохарчопром, тощо. Ще однією особливістю підготовки фахівців-теплоенергетиків у нашому університеті є широке використання у навчальному процесі інформаційних технологій.

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології» дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння: обґрунтовувати та приймати технічні рішення, які забезпечують економію енергоресурсів у технологічних процесах на промислових підприємствах; знати напрями удосконалення енергетичного обладнання; оцінювати ефективність реальних систем вироблення теплової та електричної енергії у ТЕС та водогрійних котельнях; виділяти системи, їх елементи, зв’язки між ними, процеси, функції і стан системи; аналізувати, розробляти і реалізувати математичні моделі перенесення імпульсу, енергії та маси з використанням численних методів на базі інформаційно-комп’ютерних технологій; застосовувати методи, засоби, прийоми, алгоритми, способи підготовки та проведення чисельного моделювання; знати напрями удосконалення термодинамічних циклів ефективних систем генерації теп¬лової та електричної енергії.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.