Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»
освітнього ступеня 
«Магістр»
за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»
та спеціалізацією

«Енергетичний менеджмент та аудит»

 

Науково-технічний прогрес держави, промислові підприємства, населені пункти не можуть розвиватися й нормально функціонувати без потужної енергетичної бази. Тому вкрай важливо мати фахівців, які б займалися її створенням, дослідженням, аналізом. Також їхнім завданням має стати забезпечення, транспортування, використання та економне виробництво енергії в усіх галузях народного господарства.

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Теплоенергетичний менеджмент» реалізує освітньо-професійні програми, які орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної діяльності, викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, а також для роботи на виробництві.

Освітня програма магістерської підготовки за спеціалізацією «Теплоенергетичний  менеджмент» має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця із вказаної спеціальності. Науковий компонент формує більш цілісне, поглиблене бачення і сприйняття професійної діяльності. Він забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання – базова вища освіта, здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник.

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Теплоенергетичний менеджмент» дозволяє випускникам отримати такі знання і уміння: організація та керування виробничим процесом на підприємствах різних галузей промисловості, де використовується теплова та електрична енергія, штучний холод; самостійне прийняття технічних рішень; оперативне і тактичне (з елементами стратегії) управління первинними лінійними підрозділами; вивчення та аналіз енергетичної ефективності виробництва енергії, штучного холоду, використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, здійснення заходів з енергоощадності і конкурентоздатності підприємства; розроблення короткострокових і середньострокових планів діяльності підприємства (підрозділу); планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових); застосування інноваційних інформаційних технологій у роботі підприємств (підрозділів) та закладів.

Основні види професійної діяльності: організаційно-технічна, проектно-конструкторська, науково-дослідницька, консалтингова, освітньо-педагогічна. Магістр зі спеціалізації «Теплоенергетичний менеджмент» може адаптуватися до таких видів суміжної професійної діяльності як обліково-контрольна та маркетингова.

Наші випускники успішно будують кар’єру на таких посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектора, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху, спеціаліст-енергоаудитор, інспектор інспекції енергонагляду, інспектор інспекції енергозбереження тощо.