Освітня програма підготовки магістрів

«Машини і технології пакування»

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

Механічні, енергетичні та термодинамічні процеси разом із хімією найвищого рівня та мікробіологією створюють наукове підґрунтя харчових технологій. Фізико-хімічні параметри вхідних матеріальних потоків значною мірою визначають умови їх приймання, організації, зберігання, послідовність у трансформаціях, межі й граничні значення різних впливів, вибір матеріалів упаковок, параметри силових дій за формування, розформування і переформування масивів і потоків виробів. Перебіг всякого процесу здійснюється лише за наявності рушійних сил. При цьому наявні чинники опору в проявах зовнішніх середовищ або у формі пружних властивостей матеріалів, інерційних навантажень систем. Їх виявлення, визначення і пошуки у спробах оптимізації систем за обраними критеріями здійснюється завдяки глибинному аналізу й розумінню причино-наслідкових звʼязків.

Тертя зовнішнє і внутрішнє, динаміка взаємодій елементів систем, енергетичне забезпечення і енергетичні дисипації, пошуки найкращих рішень із кожної складовій цих процесів, використання вторинних енергетичних ресурсів і створення замкнутих контурів енергокористування є ґрунтовними аспектами підготовки цієї освітньої програми.

Пастеризація, стерилізація продукції на рівні теплової обробки, фізичні, хімічні впливи і методи стабілізації продуктів харчування і сировини є лише незначною частиною того, де можуть знайти реалізацію здібності та можливості магістранта за спеціалізацією «Машини і технології пакування» на першому етапі створення майбутніх фахівців.

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки має багаторічний досвід і значні успіхи у підготовці таких спеціалістів. Даному етапу підготовки відповідає вивчення наступних дисциплін: математичне моделювання процесів пакування, методи оптимізації та математична статистика, розрахунок і конструювання пакувального обладнання, автоматизовані потокові лінії пакування, методи досліджень процесів, інтелектуальна власність, управління інноваційними проектами, мехатроніка, комп’ютерні технології у наукових дослідженнях, виробнича логістика.

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах пакувальної індустрії: «Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ», «НТЦ Машини і технології пакування харчових продуктів», «Укрпластик», «КронПак», «ТетраПак» тощо, де  вдало зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати тут, отримуючи пристойну заробітну плату. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем «Доктор філософії» у Національному університеті харчових технологій.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер із патентної та винахідницької роботи, інженер із проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант у галузі інженерної справи, інженер із комплектації устаткування, інженер із керування й обслуговування систем.