Освітня програма підготовки магістрів

«Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»

спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

Сучасні погляди на перебіг розвитку біосфери і її найвищого рівня – ноосфери – сконцентровані на існуванні колообігів речовин і енергії. Зародження та розвиток кожного біологічного об’єкта супроводжується безперервним енерго- і масообміном у рамках загальних колообігів води, вуглецю, азоту тощо.

При цьому рушійні чинники створюються взаємодією між Сонцем і Землею, трансформацією сонячної енергії в хімічну енергію синтезованої рослинної речовини: ягоди, фрукти, овочі та інші вуглеводні. Для їх синтезу, крім сонячної енергії, потрібні вода і діоксид вуглецю. У колообіг вуглеводнів входять представники всього біологічного світу, життєві цикли яких завершуються такими абіотичними складовими, як вода і діоксид вуглецю. Небаланси синтезу органічних речовин на певних історичних етапах розвитку завершилися утворенням покладів вугілля, торфу, нафти, газу.

Примусове включення останніх у природні колообіги супроводжується можливостями синтезу величезної кількості органічних сполук, серед яких важливе місце займають пакувальні матеріали як похідні переробки газу і нафти.

Розвиток сучасних технологій синтезу полімерів із різними характеристиками слід оцінювати як суттєво позитивне явище.

Однак у цій «діжці меду» обов’язково наявною є ложка дьогтю. Справа в тому, що все те, що синтезовано поза межами природних колообігів підпорядковується своїм власним законам деструкції. Це зобов’язує людство добре знати ці закони і створювати технології та обладнання для їх реалізації на промисловому рівні. Важливим і перспективним є напрямок утилізації відходів або використаних упаковок, одержання нових структур та використання й трансформація енергетичних потенціалів хімічних з’єднань із розкладанням їх до абіотичних складових. Однак обидва ці напрямки повинні реалізовуватися у повній злагоді з екологічною безпекою.

Різновиди пакувальних матеріалів і об’єми їх використання створюють загрозу на рівні самознищення людського суспільства.

Противагою цій загрозі є інтелект людини, спрямований у напрямку мінімізації екологічних загроз і пошуку позитивних рішень. Без сумніву, вони можливі і будуть знайдені зусиллями кращих представників людства.

Підключитись до виконання таких завдань можливо, обравши метою підготовки магістерську освітню програму «Машини і ресурсозберігаючі ».

Становлення професіоналів за обраною програмою супроводжується вивченням наступних дисциплін: математичне моделювання процесів переробки упаковки, розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки, автоматизовані потокові лінії переробки упаковки, інтелектуальна власність, складське господарство та організація НРТС робіт, управління інноваційними проектами, мехатроніка, виробнича логістика, методи досліджень процесів, комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах індустрії переробки використаної упаковки: «Інтерагропак», «Рада», «НВФ Пластмодерн», «Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ» (м. Київ), тощо, де вдало зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати на даних підприємствах, отримуючи пристойну заробітну плату.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер із патентної та винахідницької роботи, інженер із проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант у галузі інженерної справи, інженер із комплектації устаткування, інженер-конструктор, інженер із керування й обслуговування систем, інженер із проектування механізованих розробок, інженер-конструктор.

Зберегти наш світ, природу, Землю, можливість існування людства можливо лише за умови, що ми не будемо байдужими до наслідків нашого існування.