Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»
освітнього ступеня 
«Магістр»
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
та спеціалізацією

«Холодильні техніка та технології»

 

Магістр за спеціалізацією «Холодильні машини і установки» призначений для виконання науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт, пов’язаних із дослідженням процесів та удосконаленням холодильних машин та установок, обладнання та систем кондиціювання повітря виробництв різного призначення, а також для роботи у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідного профілю на відповідних посадах.

Магістерська підготовка за спеціалізацією «Холодильні машини і установки» реалізує освітню програму, яка орієнтована на роботу в науково-дослідних організаціях, промислових підприємствах та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Освітня програма має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності. Науковий компонент формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності. Цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання – базова вища освіта, здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник.

Підготовка магістрів за спеціальністю «Холодильні машини і установки» дозволяє випускникам отримати відповідні знання і уміння: адаптуватися до умов діяльності підприємства, організації, установи, закладу різних форм власності, готовність до конкретних форм трудової діяльності (інженерної, організаторсько-технічної, проектно-технічної, науково-дослідницької); володіти необхідним обсягом знань у галузі виробництва штучного холоду, кондиціонування повітря і енергетики, охорони навколишнього середовища, а також у низці інших галузей знань, сумісних за відношенням до основного напряму підготовки; засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації; вивчати передовий досвід у професійній галузі, у тому числі комп’ютерні технології; системно оцінювати технічний стан розвитку виробництва, обладнання і розподілу штучного холоду; здійснювати оперативний аналіз виробничих ситуацій, ліквідовувати недоліки і відхилення у роботі холодильного і технологічного обладнання; проводити наукові дослідження за фахом; розраховувати економічну ефективність технологічних та проектних рішень, які впроваджуються; здійснювати керівництво роботами з ремонту та монтажу обладнання; здійснювати загальне керівництво окремими підрозділами та виробництвом в цілому; здійснювати проектування систем виробництва і розподілу штучного холоду та систем кондиціонування повітря; проводити розрахунки та вибір основного та допоміжного обладнання; проводити аналіз сучасних науково-технічних досягнень, винаходів і патентів, пошук нових технічних рішень; володіти раціональними засобами пошуку та використання науково-технічної інформації.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах таких посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.

Широта профілю підготовки магістра за спеціалізацією «Холодильні машини і установки» визначається: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями, сферами використання цих знань у промисловості та діапазоном виконуваних професійних та соціально-професійних функцій.