Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»
освітнього ступеня 
«Магістр»
за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»
та освітньою програмою
«Холодильні техніка та технології»

 

Магістр за освітньою програмою «Холодильні техніка та технології» призначений для виконання науково-дослідних, проектних і конструкторських робіт, пов’язаних із дослідженням процесів та удосконаленням холодильних машин та установок, обладнання та систем кондиціювання повітря виробництв різного призначення, а також для роботи у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах відповідного профілю на відповідних посадах.

Магістерська підготовка за освітньою програмою «Холодильні техніка та технології» орієнтована на роботу в науково-дослідних організаціях, промислових підприємствах та викладання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах. Освітня програма має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові. Фаховий компонент магістерської програми забезпечує фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з вказаної спеціальності. Науковий компонент магістерської програми формує більш цілісне, поглиблене бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у галузі управління, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають розпочати навчання – базова вища освіта та здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра теплоенергетики та холодильної техніки. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра з енергетичного машинобудування.

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Холодильні техніка та технології» дозволяє випускникам отримати відповідні знання і уміння: адаптуватися до умов діяльності підприємства, організації, установи, закладу різних форм власності, готовність до конкретних форм трудової діяльності (інженерної, організаторсько-технічної, проектно-технічної, науково-дослідницької); володіти необхідним обсягом знань у галузі виробництва штучного холоду, кондиціонування повітря і енергетики, охорони навколишнього середовища, а також в ряді інших галузей знань, сумісних по відношенню до основного напряму підготовки; засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації; вивчати передовий досвід у професійній галузі, у тому числі комп’ютерні технології; системно оцінювати технічний стан розвитку виробництва, обладнання і розподілу штучного холоду; здійснювати оперативний аналіз виробничих ситуацій, ліквідовувати недоліки і відхилення у роботі холодильного і технологічного обладнання; проводити наукові дослідження за фахом; розраховувати економічну ефективність технологічних та проектних рішень, які впроваджуються; здійснювати керівництво роботами по ремонту та монтажу обладнання; здійснювати загальне керівництво окремими підрозділами та виробництвом в цілому; здійснювати проектування систем виробництва та розподілу штучного холоду та систем кондиціонування повітря; проводити розрахунки та вибір основного та допоміжного обладнання; проводити аналіз сучасних науково-технічних досягнень, винаходів і патентів, пошук нових технічних рішень; володіти раціональними засобами пошуку та використання науково-технічної інформації.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах таких посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер з циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.

Широта профілю підготовки магістра за освітньою програмою «Холодильні техніка та технології» визначається: фундаментальними та професійно-орієнтованими знаннями, сферами використання цих знань в промисловості і діапазоном виконуваних професійних та соціально-професійних функцій