Підготовка фахівців у галузі знань
14
«Електрична інженерія»

освітнього ступеня «Магістр»
за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

та спеціалізацією

«Енергетичний менеджмент та технології енергозбереження»

Метою підготовки магістрів за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент» є виконання науково-дослідних і проектних робіт, пов’язаних із дослідженням процесів у галузях енергозбереження, керування енергозабезпеченням виробництва, ефективного використання енергії. Вони прогнозують, планують, контролюють та аналізують ефективність електроспоживання виробничих систем, втілюють у життя програми енергозбереження, а також здійснюють інспекторську перевірку, експертизу й аудит.

Всебічна підготовка магістрів цієї спеціалізації дозволяє їм успішно працювати на промислових підприємствах енергетичної галузі, різноманітних підприємствах, в організаціях, установах та інжинірингових фірмах із розробки та впровадження сучасного електроенергетичного обладнання, систем електропостачання і електроспоживання.

Вимоги до освіти осіб, які бажають навчатися і стати фахівцями у цій галузі – базова вища освіта, здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також знання іноземної мови (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра електропостачання і енергоменеджменту. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник.

Підвищенню якості підготовки студентів сприяє поєднання теоретичних знань із навичками роботи за фахом. Задля цього створено свої філії у АТ «Київенерго», ПАТ «Київобленерго», куди переноситься частина навчального навантаження.

Крім того, ще однією особливістю підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців з електротехнічних систем електроспоживання у нашому університеті є широке використання у навчальному процесі інформаційних технологій, які дозволяють  не лише активізувати процес навчання, зробити його мобільним, а й удосконалити уміння й навички, набуті раніше.

Підготовка магістрів за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент» дозволяє  випускникам отримати відповідні знання і уміння: володіння сучасними методами організації та управління раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів; володіння сучасними технологіями та глибокими знаннями з основ електро- та теплоенергетики, нетрадиційної енергетики; вміння приймати оптимальні управлінські рішення щодо ефективного енергоспоживання з використанням прогресивних методів прогнозування,    планування, обліку, контролю та аналізу енергоспоживання виробничих           систем; вміння впроваджувати види, методи і прийоми енергетичного аудиту; застосування енергетичного менеджменту; вести облік енергоресурсів як ключового інструменту управління енергетичними затратами; аналізувати діяльність оптового та роздрібного ринку електричної енергії в Україніi; застосовувати систему тарифів на електроенергію як економічний  засіб управління процесом електропостачання-електроспоживання; вміння обґрунтовувати економічно і технічно доцільні рішення з електропостачання споживачів, що забезпечують необхідну пропускну спроможність, якість електричної енергії, електробезпеку і надійність подачі електричної.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру на посадах посадах: завідувач лабораторії, завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник у академічних і науково-дослідних інститутах, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер  з енергозбереження, менеджер з енергетичного менеджменту, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху, фахівець з енергетичного аудиту, фахівець із впровадження системи енергетичного менеджменту консалтингової фірми тощо.

Ступінь магістра за спеціалізацією «Енергетичний менеджмент» дає можливість обрати в майбутньому найцікавіший для себе профіль роботи: маркетинг енергозабезпечення промислового підприємства; раціональне та економне використання енергії; розробка та впровадження ефективних методів керування енергозабезпеченням промислових підприємств; застосування традиційних та нетрадиційних джерел енергії, розробка нових методів та засобів енергозбереження.