ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

 «ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Магістр за спеціалізацією «Електротехнічні системи електроспоживання» готується для виконання науково-дослідних і проектних робіт, пов’язаних із дослідженням процесів у електротехнічних установках, розроблення і впровадження нових та удосконалення сучасного обладнання, схем електропостачання та електроспоживання.

Всебічна підготовка магістра дозволяє йому успішно будувати кар’єру на промислових підприємствах енергетичної галузі, різноманітних підприємствах, в організаціях, установах, інжинірингових фірмах із розробки та впровадження сучасного електроенергетичного обладнання і систем електропостачання та електроспоживання.

Вимоги до рівня освіти осіб, які бажають навчатися в магістратурі за цією спеціалізацією – базова вища освіта, здібності до оволодіння знаннями, уміннями й навичками в галузі природничо-наукових дисциплін, а також володіння іноземною мовою (базовий рівень). Забезпечує підготовку випускова кафедра електропостачання і енергоменеджменту. Термін навчання (денна і заочна форми) – 1,5 роки. Кваліфікація магістра – інженер-дослідник.

Підвищенню якості підготовки магістрів сприяє поєднання теоретичних знань із навичками роботи за фахом. З цією метою нами створені свої філії в АТ «Київенерго», ПАТ «Київобленерго», куди переноситься частина навчального навантаження.

Ще однією особливістю підготовки фахівців з електротехнічних систем електроспоживання у нашому університеті є широке використання у навчальному процесі інформаційних технологій.

Спектр умінь та навичок магістра за спеціалізацією «Електротехнічні системи електроспоживання» надзвичайно широкий. Так, магістри успішно володіють сучасними технологіями та глибокими знаннями з основ електроенергетики, нетрадиційної енергетики, шляхами збереження та раціонального використання електричної енергії; приймають оптимальні управлінські рішення щодо забезпечення ефективного функціонування систем електропостачання та електроспоживання; проводять розрахунки та оптимізацію усталених режимів електричних мереж; застосовують методи аналізу перехідних процесів в ЕЕС; впроваджують види, методи та прийоми енергетичного аудиту; оцінюють особливості маркетингової діяльності підприємств електроенергетики; аналізують діяльність оптового та роздрібного ринку електричної енергії в Україні; застосовують систему тарифів на електроенергію як економічний  засіб управління процесом електропостачання-електроспоживання; розраховують основні параметри, обирають електрообладнання, визначають техніко-економічні показники роботи споживачів електричної енергії; обґрунтовують економічно і технічно доцільні рішення з електропостачання споживачів, що забезпечують необхідну пропускну спроможність, якість електричної енергії, електробезпеку і надійність подачі електричної енергії; визначають ефективність роботи споживачів енергії; розпізнають причини виникнення проблем електромагнітної сумісності систем електропостачання та завадостійкості обладнання.

Наші випускники успішно працюють на посадах: завідувач лабораторії,  завідувач сектором, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник, викладач у середніх спеціальних і вищих закладах освіти, інженер із циклу дисциплін спеціального призначення, головний інженер проекту, головний інженер підприємства, заступник головного інженера, головний енергетик, заступник головного енергетика, начальник цеху тощо.

Ступінь магістра за спеціалізацією «Електротехнічні системи електроспоживання» дає можливість обрати в майбутньому найцікавіший для себе профіль роботи: наукової, проектної, управлінської чи виробничої діяльності.