Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»

за спеціальністю 144 «Теплоенергетика»

та освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

 
 


 
 

 

Мета освітньо-професійної програми — підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні загальні, спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері теплоенергетики або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електричної інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Орієнтація освітньої програми — освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем теплоенергопостачання та теплоенергоспоживання теплоенергетичних об’єктів харчової промисловості.

Особливості програми — освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-
технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій у харчову промисловість; освітня програма враховує досвід вітчизняних та світових закладів вищої освіти.

Протягом навчання за пропонованою освітньою програмою здійснюється фундаментальне вивчення наук про енергію і теплоту за одночасного забезпечення розуміння широкого спектру енерготехнологій, засвоєння практичних інженерних компетенцій. Здобувачі вивчають принципи побудови та функціонування стійких енергетичних систем, а також традиційних та сучасних, у тому числі відновлювальних, різногалузевих технологій.
Завдяки багатофункціональному характеру енерготехнологій процес отримання спеціальних знань інтегрований із вивченням широкого спектру дисциплін, тому здобувачі отримують необхідні знання та досвід.

 
 

Після закінченні навчання здобувачі володіють необхідними для майбутнього кар’єрного основними компетенціями:
• здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у теплоенергетичній галузі та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій, що характеризується невизначеністю умов і вимог;
• здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
• здатність працювати в команді;
• здатність приймати обґрунтовані рішення;
• здатність застосовувати відповідні кількісні математичні методи, методи природничих та технічних наук і комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань в теплоенергетичній галузі;
• здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін для вирішення професійних проблем;
• здатність проектувати та експлуатувати теплоенергетичне обладнання;
• здатність визначати, досліджувати та розв’язувати проблеми у сфері теплоенергетики, а також ідентифікувати обмеження, включаючи ті, що пов’язані з інженерними аспектами і проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров’я і безпеки та оцінками ризиків в теплоенергетичній галузі;
• здатність враховувати знання і розуміння комерційного та економічного контексту при прийнятті рішень в теплоенергетичній галузі;
• здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання;
• здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів високого рівня у діяльності в теплоенергетичній галузі;
• здатність забезпечувати якість в теплоенергетичній галузі;
• здатність забезпечувати захист інтелектуальної власності, готувати, оформлювати і виконувати контракти в теплоенергетичній галузі;
• здатність застосовувати системний підхід, знання сучасних технологій та методів під час проектування та експлуатації теплотехнологічного обладнання харчової промисловості;
• глибоке розуміння функціонування сучасних енерготехнологій, а також їх розроблення та впровадження;
• розроблення концепцій, проектування, впровадження та критичного аналізу стійких енергетичних систем, енергоефективних технологій;
• знання традиційних та інтегрованих відновлювальних систем енергопостачання та їх взаємозв’язок з екологічними проблемами;
• знання методів оцінювання економічних, правових, соціальних та етичних засад стійкої енергетики;
• техніко-економічний аналіз інтегрованих енергетичних систем на мікро- та макроекономічному рівнях;
• прийняття управлінських рішень в області застосування енергетичних технологій та техніки для промисловості, житлово-комунального господарства та транспортної інфраструктури;

 
 

Досягають наступних програмних результатів навчання:
• знати і розуміти інженерні науки, що лежать в основі спеціальності «Теплоенергетика» відповідної спеціалізації, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях науки і техніки у сфері теплоенергетики;
• аналізувати і використовувати сучасні інженерні технології, процеси, системи і обладнання у сфері теплоенергетики;
• виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання у теплоенергетиці, розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень;
• розробляти і проектувати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і системи, що задовольняють встановлені вимоги, які можуть включати обізнаність про технічні й нетехнічні (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) аспекти;
• застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики;
• знати і розуміти технічні стандарти і правила техніки безпеки у сфері теплоенергетики;
• розуміти ключові аспекти та концепції теплоенергетики, технології виробництва, передачі, розподілу і використання енергії;
• розуміти основні методики проектування і дослідження в теплоенергетиці, а також їх обмеження;
• мати навички розв’язання складних задач і практичних проблем, що передбачають реалізацію інженерних проектів і проведення досліджень відповідно до спеціалізації;
• вміти керувати професійною діяльністю, участі у роботі над проектами, відповідальності за прийняття рішень у сфері теплоенергетики;
• вміти застосовувати знання з проектування та експлуатації теплоенергетичного обладнання у харчовій промисловості.

 
 

 

Бакалаври за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» можуть продовжити освіту у нашому університеті магістерською освітньо-професійною програмою
• «Теплоенергетика та енергоефективні технології»

Випускники максимально реалізують свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки, незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання експлуатаційних, дослідницьких чи управлінських задач. У результаті навчання Ви поєднаєте традиції та сучасність для реалізації своїх знань і прагнень.