Освітня програма підготовки бакалаврів

«Інформаційні технології проектування»

спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

 

У XXI сторіччі інформаційні та комп’ютерні технології  набули широкого застосування в усіх сферах людського життя: науці, освіті, промисловості, побуті, дозвіллі. Сучасний етап розвитку інформаційних технологій характеризується поглибленням спеціалізації комп’ютерних технологій та появою нових професій, що охоплюють суміжні напрями підготовки фахівців та вимагають від професіоналів застосування знань та вмінь зі споріднених сфер діяльності.

Величезна сфера комп’ютерних технологій з інжинірингу охоплює найбільш важливі та перспективні напрями – маркетинг, дослідження, моделювання, проектування, дизайн, конструювання, виробництво, менеджмент. Зазначені напрями характеризуються існуванням програмних засобів та комп’ютерних технологій, які дають змогу автоматизувати та інтенсифікувати процеси продукування сучасних не лише високоефективних технічних засобів, а й нових продуктів.

Освітня програма підготовки бакалаврів «Інформаційні технології проектування» ґрунтується на поєднанні в навчальному процесі класичних європейських курсів

Materials Science (наука про матеріали)

Applied Mechanics (прикладної механіки)

Fluid Mechanics (механіки рідин)

Thermodynamics (термодинаміки)

Heat-mass exchange (тепло-масообміну)

Electronic systems (електронні системи)

Mechatronics (мехатроніка)

Construction and design (конструювання і дизайн)

та вивченні найпопулярніших систем автоматизованого проектування, інженерних програмних засобів аналізу, систем комп’ютерного моделювання, мов програмування, інформаційних систем управління проектами та підприємствами:

цифрове 3D прототипування та моделювання (Computer-Aided Design)

дослідження гідродинамічних та теплових процесів (Computational Fluid Dynamics)

інтегрований інженерний аналіз конструкцій (Computer-Aided Engineering)

управління виготовленням засобами з ЧПУ (Computer-Aided Manufacturing)

3D технології принтування (3D printing)

дизайн виробів, візуалізація та анімація  (Fusion 360, 3ds Max)

мови програмування (CI++, VB, iLogic)

управлення даними об’єкта (Product Data Management)

менеджмент життєвого циклу виробу (Product Lifecycle Management)

логістика фінансових та матеріальних потоків (Enterprise Resource Planning).

Професійні навички студенти мають змогу  набути у сучасних комп’ютерних лабораторіях,  а саме: цифрового прототипування та геометричного моделювання, комп’ютерного інженерного аналізу, моделювання технологічних процесів та динамічного аналізу технічних об’єктів, мехатронних та робототехнічних систем, які оснащені ліцензованим програмним забезпеченням та підключені до мережі Internet.

Системи автоматизованого проектування та інженерного аналізу, проектування та моделювання, дизайну та візуалізації застосовуються у всіх сферах суспільного життя – науково-дослідницькій, виробничій (харчова, біотехнологічна, фармацевтична, машинобудівна промисловості, інформаційна та комп’ютерна галузі) та індустрії обслуговування та розваг.

Фахівці даної освітньої програми працюють у компаніях та організаціях, де розробляються системи автоматизованого проектування та інженерного аналізу, застосовуються інформаційні технології під час конструювання технічних об’єктів, проводиться дослідження, аналіз та моделювання технологічних систем, розробляється дизайн та проводиться його візуалізація, створюються новітні програмні засоби та інженерні комп’ютерні технології.