Освітня програма

«Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв»

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Сучасна харчова, фармацевтична та біотехнологічна промисловість є високотехнологічними галузями економіки країни і фахівці з якісною технічною освітою, обізнаних у питаннях інжинірингу, завжди затребувані та мають високооплачувані посади.

Мета освітньої програми – підготовка фахівців з комп’ютерно – інформаційних засобів дослідження і проектування технологічних систем, технічного сервісу обладнання для виробництва харчової та біотехнологічної продукції шляхом перетворень органічної сировини, матеріалів під впливом фізико-хімічних, біологічних, термічних та інших способів оброблення.

  Спеціалісти з інжинірингу визначають політику підприємства з цілого комплексу організаційно-технічних питань, зокрема щодо проектування та компонування технологічних ліній, їх монтажу, виконання налагоджувальних робіт, експлуатації та сервісного обслуговування обладнання.

Під час навчання студенти, цієї перспективної спеціальності, набувають загальні компетентності що надає їм здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології, використовувати інженерні знання у практичних ситуаціях, навчатися та оволодівати сучасними знаннями, працювати самостійно та у складі команди.

133 "Галузеве машинобудування"

В процесі вивчення професійних дисциплін студенти оволодівають знаннями та навиками по застосуванню сучасних аналітичних методів та комп’ютерних програмних засобів для розв’язування інженерних завдань, визначенню техніко-економічної ефективності впровадження нових зразків технологічного обладнання, систем мехатроніки та робототехніки, використанню інноваційного потенціалу у проектних розробках на засадах комерційної та економічної діяльності, забезпеченню ефективної роботи на підприємствах систем управління якістю.

Перевагами наших випускників є отримані ґрунтовні знання і набуті вміння та практичні навички в питаннях інжинірингу, а саме:

– знання сутності та закономірностей перебігу технологічних процесів та перетворень сировини, основних і допоміжних матеріалів у відповідних технологіях;

– будови та принципу роботи технологічного обладнання підприємств галузі, методик розрахунку його технологічних, конструктивних та інших параметрів;

– знання найпопулярніших систем автоматизованого проектування, інженерних програмних засобів аналізу, систем комп’ютерного моделювання, мов програмування, інформаційних систем управління проектами та підприємствами:

• цифрове 3D прототипування та моделювання (CAD);

• дослідження гідродинамічних та теплових процесів (CFD);

• інтегрований інженерний аналіз конструкцій (CAE);

• управління виготовленням засобами з ЧПУ (CAM);Guid

• 3D технології принтування (3D printing);

• дизайн виробів та візуалізація (3ds Max);

• мови програмування (CI++, VB, iLogic);

• управлення даними об’єкта (PDM);

• менеджмент життєвого циклу виробу (PLM);

• логістика фінансових та матеріальних потоків (ERP);

– вміння організовувати виготовлення якісної, безпечної, конкурентоспроможної продукції у відповідності до міжнародних стандартів.

Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв

Практична підготовка студентів проходить на провідних підприємствах харчової, фармацевтичної, біотехнологічної виробництвах. В інституті запроваджується дуальна освіта – старшокурсники поєднують навчання та стажування на підприємствах, де набувають практичних навичок в умовах реального виробництва.

Фахівці даної професії гарантовано працевлаштовані та успішно будують свою кар’єру у компаніях та організаціях харчової, фармацевтичної та біотехнологічної промисловості, де проектують технічні об’єкти із застосуванням систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу, проводять дослідження та моделювання технологічних систем, розробляють дизайн та проводиться його візуалізація, експлуатують та діагностують технологічне устаткування.

Якісна, сучасна інженерна освіта –
запорука успішного професійного майбутнього!