Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»

за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування»

та освітньо-професійною програмою «Холодильні техніка та технології»

 
 


 
 

Мета освітньо-професійної програми – підготовка фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем розроблення нових та вдосконалення, модернізації і експлуатації існуючих систем холодопостачання та холодоспоживання, що передбачає проведення досліджень, оновлення та інтеграції знань в умовах недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Освітня програма орієнтована на підготовку фахівців, які мають володіти: сучасними методами та засобами для аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду.

Основний фокус освітньо-професійної програми – підготовка освітньо-професійних кадрів які володіють сучасними методами аналізу, синтезу, проектування, налагодження, модернізації та експлуатації систем холодопостачання та холодоспоживання об’єктів вироблення та споживання штучного холоду у різних галузях.

Особливості програми – освітня програма бакалавра передбачає теоретичну та практичну підготовку для проведення проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт з використанням сучасних комп’ютерних технологій і спеціалізованого програмного забезпечення, з розробленням та впровадженням технічних і технологічних інновацій.

Позиціонуючи себе потужним виробником харчових продуктів з високою доданою вартістю, наша країна тим самим надає найвищого пріоритету розвитку холодильної техніки та технології, адже холодильна галузь на будь-якій ділянці харчового ланцюга від лану до столу забезпечує зберігання та холодильне оброблення продукту від первісного охолодження харчової сировини аж до зберігання готових виробів на охолоджуваних вітринах супермаркетів.

 
 

Закінчивши навчання за пропонованою освітньо-професійною програмою, випускники отримують основні компетенції:
• здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у галузі енергетичного машинобудування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорії тепломасообміну, технічної термодинаміки, гідрогазодинаміки, трансформації (перетворення) енергії, технічної механіки та методів відповідних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
• здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
• здатність продемонструвати систематичне розуміння ключових аспектів та концепції розвитку галузі енергетичного машинобудування;
• здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при проектуванні деталей і вузлів енергетичного і технологічного обладнання;
• здатність розробляти енергозберігаючі технології та енергоощадні заходи під час проектування та експлуатації енергетичного і теплотехнологічного обладнання;
• здатність вибирати основні й допоміжні матеріали та способи реалізації основних теплотехнологічних процесів при створенні нового обладнання в галузі енергомашинобудування і застосувати прогресивні методи експлуатації теплотехнологічного обладнання для об’єктів енергетики, промисловості і транспорту, комунально-побутового та аграрного секторів економіки;
• здатність забезпечувати моделювання об’єктів і процесів з використанням стандартних і спеціальних пакетів програм та засобів автоматизації інженерних розрахунків, проводити експерименти за методиками з обробкою й аналізом результатів;
• здатність брати участь у роботі над інноваційними проектами, використовуючи методи дослідницької діяльності;
• здатність застосовувати і інтегрувати знання і розуміння інших інженерних дисциплін до розв’язання інженерних задач із штучного охолодження у галузі енергетичного машинобудування;
• здатність застосовувати системний підхід, знання сучасних технологій та методів під час проектування та експлуатації холодильного обладнання харчової промисловості;
 
Володіють необхідними технічними знаннями для майбутнього кар’єрного зростання та отримують програмні результати навчання:
• знання і розуміння інженерних наук на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми, в тому числі певна обізнаність в останніх досягненнях;
• застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності 142 “Енергетичне машинобудування”, обирати і застосовувати придатні типові аналітичні, розрахункові та експериментальні методи, правильно інтерпретувати результати таких досліджень;
• виявляти, формулювати і вирішувати інженерні завдання відповідно до спеціальності 142 Енергетичне машинобудування; розуміти важливість нетехнічних (суспільство, здоров’я і безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) обмежень;
• проектувати об’єкти енергетичного машинобудування, застосовувати сучасні комерційні та авторські програмні продукти на основі розуміння передових досягнень галузі;
• управляти професійною діяльністю у роботі над проектами принаймні в одному з напрямів енергетичного машинобудування, беручи на себе відповідальність за прийняття рішень;
• вміти проводити обстеження та дослідження об’єктів споживання штучного холоду на харчових підприємствах, вдосконалювати на їх основі проектні інженерні рішення;
• вміти застосовувати знання з проектування та експлуатації холодильних машин, холодильних установок для потреб харчової промисловості;
• вміти використовувати холодильне обладнання у галузях переробної, молочної, м’ясної, пиво-безалкогольної, хлібопекарської та інших галузях харчової промисловості, як для забезпечення безпосереднього технологічного процесу, так і для зберігання та заморожування харчових продуктів, напівфабрикатів.

 
 

Бакалаври за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» можуть продовжити освіту у нашому університеті за магістерською освітньою програмою:
• «Холодильні техніка та технології»

В умовах зростаючого попиту на фахівців цієї освітньо-професійної програми в Україні й світі наші випускники зможуть максимально реалізувати свої знання, можливості та ентузіазм практично в усіх галузях економіки незалежно від того, зорієнтовані вони на виконання управлінських, дослідницьких чи експлуатаційних завдань.