Підготовка фахівців у галузі знань 14 «Електрична інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»

за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

та освітньою програмою «Електротехніка та інформаційні технології»

 

 

Створення цієї освітньої програми обумовлено тим, що найбільш ефективна робота будь-яких сучасних електротехнічних систем досягається тільки під управлінням інформаційних систем та технологій.
Електротехніка як інженерна галузь пов’язана з використанням електроенергії у виробничих процесах, комунальній сфері та побуті. Інформаційні технології та автоматизація в галузі електротехніки включають проектування систем управління потоками енергії та інформації; використання комп’ютерів, комп’ютерних мереж, систем зв’язку та технологій для передавання, обробки, зберігання, відображення інформації та розробку відповідного програмного забезпечення.
Мета освітньої програми «Електротехніка та інформаційні технології» полягає у підготовці висококваліфікованих і конкурентоспроможних на міжнародному ринку праці фахівців для наукових, освітніх і виробничих установ держави, в тому числі харчової галузі, здатних розв’язувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування фундаментальних та інженерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Детальний опис програми.

 

Яка структура та зміст навчання?
Програма базується на обов’язкових дисциплінах з інформаційних та комунікаційних технологій, електротехніки, електроенергетики, автоматизації. Вони можуть бути доповнені вибірковими компонентами, наприклад, в електромеханіці, енерговикористанні або комп’ютерній техніці. Це дає здобувачам широкий спектр інструментів, які дозволяють їм справлятися з постійно мінливими вимогами до інженерів-електриків.
Навчальні плани максимально наближені до європейських, що відкриває можливість участі в міжнародних програмах обміну студентами (Erasmus+ тощо) та подальшої участі в магістерських програмах «2 Дипломи» з отриманням національного диплому та диплому європейського ЗВО-партнера.
У першому і другому семестрах вивчаються основи інформаційних технологій, електротехніки, математики, фізики. У 3-му, 4-му, 5-му та 6-му семестрах здобувачі вивчають профільні та поглиблені дисципліни підготовки з електротехніки, автоматики, комп’ютерних систем автоматизованого проектування, інформаційних та комунікаційних технологій. У 7-му та 8-му семестрах вибіркові модулі зосереджуються на індивідуальних інтересах та здібностях здобувачів. Передбачається проходження виробничої та переддипломної практики в провідних корпораціях та підприємствах енергетичної сфери, де можна поглибити професійні та комунікаційні навички. Тематики дипломного проекту пов’язані з реалізацією проектних рішень в сфері електротехніки та інформаційних технологій.
Центральний аспект програми ступеня – це міждисциплінарна інтеграція таких дисциплін: електротехніка, програмування, побудова та використання інформаційних систем, автоматика, промислові інформаційні мережі. Крім того, ступінь бакалавра в галузі електротехніки та інформаційних технологій надає соціальні навички та доповнює технічні та методологічні знання початковим досвідом роботи в інженерній практиці.

 

Які компетентності я набуваю?
Як випускник, ви однаково кваліфіковані для початку кар’єри, а також для отримання подальшої вищої освіти. Випускники здатні самостійно чи в команді вирішувати складні професійні завдання. Крім того, освоєння наукових та інженерних основ професії дозволяє фахово використовувати їх для практичного вирішення проблем. Компетентності, отримані в навчанні на цій освітній програмі, дозволяють розробляти та експлуатувати електротехнічні пристрої та системи, оснащені автоматикою, інтегровані в інформаційно-керуючу систему підприємства.
Також ця освітня програма дає ґрунтовні знання в області інформаційних технологій, що дає можливість працювати в сфері розробки інформаційних комп’ютерних систем різного призначення, включаючи як апаратне, так і програмне забезпечення. Крім того, випускники розуміють етичні, екологічні, комерційні та промислові наслідки своєї діяльності.

 

Які професійні можливості я маю?
Наші випускники проходять практику, а потім працюють на підприємствах (ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», КП «Київський метрополітен», ПрАТ «Оболонь», ПрАТ “ІНДАР”, SEA Electrotechnique LLC, ТОВ «РЕНДЖИ Девелопмент»), в науково-дослідних установах (Інститут електродинаміки НАН України), енерговідділах профільних науково-дослідних інститутів («Укрдіпрохарчопром», ВАТ «Цукроавтомат»), проектних організаціях («Київпроект», «Укрдіпром’ясомолпром»), представництвах провідних і світових компаній у галузі електротехніки та автоматизації (Danfoss, Eaton, Mitsubishi, АВВ) та багатьох інших.