14 грудня 2022 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Національного університету харчових технологій Андрій Слюсенко успішно захистив дисертацію «Науково-практичні засади удосконалення ежекційних апаратів харчових виробництв» на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Дисертаційне дослідження Андрія Слюсенка присвячене науковому обґрунтуванню удосконалення ежекційних апаратів (ежекторів) харчових виробництв, розвитку теорії рідинно-газових ежекторів, удосконаленню та розробці перспективних конструкцій ежекторів і високоефективного обладнання для харчової промисловості.

За матеріалами дисертації опубліковано 31 наукову працю: 2 статті у закордонних виданнях, одна з яких індексується наукометричними базами Scopus та Web of Science, 4 статті у фахових виданнях України, 21 тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій, патент України на винахід та 3 патенти України на корисну модель. Результати дисертаційного дослідження впроваджені на компанії «Фесто» та в навчальний процес Національного університету харчових технологій.

Наукова робота виконана під керівництвом кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій Віталія Пономаренко.

Склад разової спеціалізованої вченої ради: голова ради – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій Валерій Мирончук, рецензенти – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій Людмила Кривопляс-Володіна та кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій Володимир Бондар, офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор, професор кафедри репрографії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Євгеній Штефан та кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України Михайло Муштрук.

На підставі публічного захисту дисертації разова спеціалізована вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження Андрію Слюсенку ступеня доктора філософії у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

 

Leave a Comment