Днями на кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв відбулася зустріч із делегацією вчених Берлінського університету прикладних наук, яку очолював професор Стефан Юнге.

У зустрічі взяли участь директор навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. І.С. Гулого Сергій Блаженко, завідувач кафедри машин і апаратів харчових і фармацевтичних виробництв Олександр Гавва, а також президент клубу пакувальників, головний редактор журналу “Упаковка” Валерій Кривошей.

Берлінський університет прикладних наук готує фахівців для різних галузей харчової індустрії, включаючи пакувальну. Тому було важливо обговорити особливості навчального процесу і професійної орієнтації студентів у наших університетах, обмінятися інформацією про навчальні програми для бакалаврів і магістрів.

Згадувалися питання академічної мобільності наших студентів і викладачів у Берлінському університеті, а німецьких студентів – в Україні.

Гості ознайомилися з навчальною і лабораторною базою нашого університету, відвідали лабораторії комп’ютерного дизайну і виготовлення упаковки, мехатроніки і пакувальної техніки, пневматичних систем Camozzi.

Безсумнівно, майбутня співпраця буде перспективною і корисною для обох сторін.

The horizons of mutually beneficial international cooperation at our University are expanding.

Newly, a meeting with a delegation of scientists from the Berlin University of Applied Sciences headed by Professor Stefan Junge was held at the Department of Machines and Apparatuses of Food and Pharmaceutical Manufacturing.

The meeting was attended by Professor Sergiy Blazhenko the Director of the Scientific and Technical Engineering Institute named by I.S.Guliy, Professor Alexander Gavva, Head of the Department of Machines and Apparatuses of Food and Pharmaceutical Manufacturing Nataliya Kulyk, Assistant Professor of the Department, as well as Valery Krivoshey, President of the Packegers Club of Ukraine, Editor-in-Chief of magazine “Packaging”.

The Berlin University of Applied Sciences trains professionals in various fields of the food industry, including packaging. Therefore, it was important to discuss the specifics of the educational process and the professional orientation of students at our Universities, to exchange information about the training programs for bachelors and masters.

The issues of academic mobility of our students and teachers at Berlin University and German students in Ukraine were discussed.

Guests were acquainted with the educational and laboratory base of our University, visited the laboratories of computer design and production of packaging, mechatronics and packaging equipment, pneumatic systems Camozzi.

Undoubtedly, future cooperation will be promising and beneficial for both parties.