Наукові напрямки кафедри гуманітарних дисциплін

 

Професорсько-викладацький склад кафедри українознавства активно займається науково-дослідною роботою, основною метою якої є сприяння формуванню висококваліфікованих фахівців. Наукова діяльність на кафедрі є інтелектуальною цілеспрямованою творчою роботою, що здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень.

Тому основними напрямками наукової роботи кафедри є: історія НУХТ;  історія вищої освіти; історія харчової науки; культура споживання харчових продуктів; історія України; культурологія; українська мова (за професійним спрямуванням); історія релігії; історія вітчизняної та світової культури; ділове спілкування; аюрведа (основи медичних знань); українська наука в контексті світового наукового; методико-педагогічні аспекти викладання гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ.

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри нерозривно пов’язані з профілем навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра, а саме: “Історія України”, “Культурологія”, “Історія української культури”, “Світова культура і мистецтво”, “Історія харчової науки”, “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, “Риторика”, “Українська мова як іноземна”, “Етика ділового спілкування”. Усі дисципліни, що читаються на кафедрі, забезпечені авторськими підручниками та методичними розробками викладачів кафедри. Серед них:

Професори Н.М. Левицька, Н.В. Науменко, С.Б. Буравченкова, О.Є. Пилипенко; доценти С.І. Береговий, Є.Е. Кобилянський, О.В. Векуа, О.О. Коцюбанська, О.А. Пивоваренко, С.І. Яременко, О.М. Бажан, А.І. Курас; асистент Л.М. Приблуда ведуть плідну наукову роботу як в Україні, так і за кордоном, ґрунтовно вивчаючи документи архівів, матеріали бібліотек, музеїв і виставок. Нині викладачі кафедри зосереджують увагу на розробці інноваційних навчальних курсів із дистанційної форми освіти, активно використовуючи європейський досвід.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію. Так, з метою забезпечення високого рівня викладання кафедральних дисциплін на англомовних проектах доц. О.А. Коцюбанська у 2015-2016 н.р. була відібрана конкурсною комісією НУХТ для проходження річних курсів з англійської мови, які успішно закінчила. Проф. Н.В. Науменко у 2017 р. отримала диплом викладача іноземної мови. Усі викладачі кафедри кожні п’ять років проходять програму підвищення кваліфікації в інших вишах України.

Наукові дослідження провадяться відповідно до держбюджетної тематики, у рамках якої визначено такі теми кафедральних держбюджетних науково-дослідних робіт:

  1. “Гуманітарно-професійна підготовка майбутніх фахівців НУХТ”.
  2. “Історична памʼять – важлива складова національно-патріотичного виховання студентів НУХТ в умовах глобалізації та європейської інтеграції України”.
  3. “Історія продовольчого забезпечення українських територій: парадигми, напрями, проблеми”.

Ці наукові теми визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів. Викладачі кафедри успішно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням передового європейського досвіду. Так, науковий доробок проф. Н.М. Левицької складає понад 200 публікацій, серед них: 4 монографії, більше 60 наукових статей, більше 20 одноосібних та колективних навчальних посібників тощо. Науковець плідно працює над дослідженням питань вищої освіти і студентства вишів ХІХ – початку ХХ ст. та сьогодення, а також досліджує питання міжнародних звʼязків вишів України, історії НУХТ; питання гендерної рівності в Україні тощо. Результати її багаторічних досліджень оприлюднено на всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях в Україні та за кордоном. Підсумком цієї роботи стали публікації фундаментальних монографій, серед яких – «Вища гуманітарна освіта Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.).

Наукові пошуки д.і.н., проф. О.Є. Пилипенка охоплюють соціально-політичні та економічні проблеми розвитку українських земель протягом XVIII-XX ст. Науковий доробок вченого складається з більш як 120 наукових статей, у тому числі і закордонних, 2 підручників і 2 монографій.

Д. філол. н., проф. Н.В. Науменко є автором понад 400 наукових праць, співавтором  більш ніж 10 наукових праць із проблем харчового забезпечення. Коло наукових зацікавлень дослідниці надзвичайно широке: від літературознавчого аналізу як української, так і зарубіжної літератури, до сучасних проблем харчової науки. Широкий спектр наукових інтересів дозволив долучитись їй до розробки та прочитання новаторського міждисциплінарного курсу для студентів-магістрів “Аюрведа: вступ до медичних знань”. Крім цього, проф. Н.В. Науменко– знана поетеса, автор декількох літературних збірок.

Доц. С.І. Береговий, автор підручника з історії світової культури та мистецтва, продовжує студіювати архітектурну спадщину України. Ним зібрана унікальна колекція історичних світлин – понад 5 тис. знімків, які науковець постійно демонструє на лекторіях з історії міста Києва, що проходять на постійній основі в НУХТ. Особливий інтерес для доц. С.І. Берегового становить питання збереження культурної спадщини України.

Доц. О.З. Силка займається питаннями формування громадянського суспільства наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні. Закінчила підготовку докторської дисертації та оприлюднила результати своїх досліджень у майже 100 наукових працях. У 2016 р. опублікувала фундаментальну монографію.

Доц. О.О. Коцюбанська займається проблемами історії харчової промисловості в Україні. На сьогодні працює над докторською дисертацією.

Доц. О.А. Пивоваренко проводить дослідження історії гастрономічної культури України XVIII-XIXст. Її авторству належить перше в Україні монографічне дослідження історії української горілки.

Відображенню гендерних проблем в українській літературі присвячує свої наукові пошуки к. філол. н., доц. О.М. Бажан. Вона є автором численних наукових статей та монографії, у якій йдеться про гендерну проблематику у творчості українських письменниць ХІХ ст.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Поряд із вказаними напрямками наукової діяльності викладачі кафедри проводять індивідуальні дослідження, результати яких формуються у вигляді монографій, друкуються у наукових журналах відповідного спрямування. Значна кількість отриманих результатів доповідається на науково-практичних та науково-методичних конференціях і наукових семінарах різних рівнів. Так, щорічно наукові досягнення представляють на конференціях НУХТ, а також на конференціях у наукових закладах України та Європи. Загалом, протягом останніх 3-х років викладачі кафедри брали участь у 46 всеукраїнських та 68 міжнародних конференціях та конгресах.

Значний пріоритетнадається підготовці наукових праць та їх подальшої публікації у закордонних індексованих виданнях. Викладачами кафедри опубліковано більше 30 наукових статей у фахових виданнях країн ЄС та США.

Ведеться робота з підготовки науково-педагогічних працівників для потреб кафедри. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу кафедри є захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України тощо. Так, асистент А.І. Курас успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Політика безпеки в умовах євроінтеграції України» 24 квітня 2015 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Науковий доробок ас. А.І. Кураса відзначений стипендією Президента України для молодих учених.

Рекомендовані до захисту дисертаційні дослідження ас. Л.М. Приблуди і аспіранта В.В. Жука.