1. «Історія та культура України», що вивчає закономірності та особливості соціально-економічних, суспільно-політичних, державних, міжнародних, етнонаціональних, відносин, що формувалися у різні періоди життя українського народу, виникнення та розвиток культурних феноменів на теренах України, а також причин формування, наслідки та значення цих відносин, історичних подій та культурних явищ, визначних українських державних, політичних і культурних діячів; дослідження генезису історії та культури України у становленні та розбудові української нації та держави.

2. Гастрономічні традиції народів

3. Культура професійного мовлення

4. Риторика

5. Політологія

6. Психологія взаємовідносин

7. Розвиток організаційних та лідерських здібностей

8. Українська мова для іноземців

9. «Філософія» вивчає універсальні, загальні закони буття людського суспільства, використовуючи для цього широкий спектр наукових знань, підходів та методів.

10. «Історія філософії» – вивчає історичний розвиток філософського знання.

11. «Психологія» – вивчає закономірності, механізми, умови, чинники та особливості розвитку й функціонування психіки, її взаємодію з внутрішнім і зовнішнім психічним, а також сутність і зміст останніх.

12. «Світова і національна культурна спадщина», предметом вивчення якої є теоретичні аспекти становлення та розвитку культури і мистецтва, історичних поглядів і наукових концепцій щодо їх функціонування, формування світоглядних засад культурних епох і мистецьких стилів та напрямів, функцій та значення мистецтва в системі суспільних відносин, видатних досягнень культурно-мистецького процесу, дослідження закономірностей, взаємозв’язків та взаємовпливів культур народів світу.

13. «Українська мова (за професійним спрямуванням)», основними завданнями якої є опанування студентами лексичних, фонетичних, граматичних і стилістичних норм сучасної української мови, формування в них базового рівня володіння професійною мовою для засвоєння матеріалу галузевих дисциплін, а також навчання їх основ наукової роботи та ведення ділової документації.

14. «Науковий стиль фахового мовлення», що вивчає загальні засади української професійної мови у її науковому стильовому вимірі; укладання наукових текстів; основні методи наукових досліджень у фаховій діяльності; українські фахові терміносистеми в галузі технології оздоровчого харчування, їх становлення та розвиток.

15. «Європейський простір української освіти, науки та культури» – вивчає можливості гармонізації природничих та соціогуманітарних наук, зародження загальноєвропейських та національних феноменів, закономірностей та особливих рис їх розвитку, основних тенденцій культурно-історичних епох.

16. «Сучасна європейська культура та глобалізація» – вивчає основні аспекти становлення та розвитку сучасної європейської культури; сутність явища глобалізації та її вплив на європейські культурні цінності; формування світоглядних засад європейської цивілізації; дослідження закономірностей, взаємозв’язків та взаємовпливів різноетнічних культур у житті сучасного європейського міста; вивчення особливостей функціонування української культури у глобалізованому світі.

17. «Основи психології» – вивчає закономірності психічної діяльності особистості; формування потреб в особистісному розвитку та самореалізації; досвід психодіагностики психологічних особливостей інших людей та побудову позитивної моделі ділової комунікації з оточенням у досягненні  індивідуальних цілей у майбутній професійній діяльності.

18. «Основи психодіагностики для HR» – вивчає індивідуально-психологічні відмінності людей, методи їх вимірювання, класифікації психічних і психофізіологічних особливостей людини, а також використання цих методів з метою оцінки та аналізу психічних якостей для оптимального здійснення професійних обов’язків фахівця з HR, спрямованих на забезпечення організації якісним персоналом, здатним виконувати покладені на нього трудові функції.

19. «Психологія лідерства» – вивчає психологічні факти, закономірності, та механізми ефективної взаємодії лідера і професійної групи в HR та їх вплив на поведінку персоналу в професійній діяльно¬сті та спілкуванні.

20. «Психологія управління та конфліктологія» – вивчає психологічні факти, закономірності та механізми управлінської діяльності та менеджменту конфліктами  керівника  ГРК.

21. «Психологічні основи в рекламі» – вивчає психологічні процеси та явища, що характеризують рекламну діяльність та впливають на її ефективність.