Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю 131 «Прикладна механіка» та освітньою програмою «Мехатроніка пакувального обладнання».

Забезпечення населення харчовими продуктами, питною водою і енергетичними ресурсами – обов’язок  кожної держави. Сучасні технології агропромислового сектору і переробної промисловості мають розвинені промислові бази й наукове підґрунтя щодо оптимального використання природних умов та ресурсів, які повторюються і поновлюються у кругообігу біосфери земної кулі.

Досвід багатьох поколінь, реалізований у оптимальній кількості харчових  продуктів у сучасній упаковці, що представлені в торгівельній мережі, свідчить про реальний розвиток технологій та пакувального обладнання. Виробництво харчових продуктів та їх споживання є ланцюгом природного кругообігу. Значення спеціаліста в ньому є визначальним на всіх ділянках синтезу, трансформацій, забезпечення енергетичного підґрунтя, якісних показників продукції, технологій зберігання, реалізації продукції тощо.

Технолог, мікробіолог, енергетик і, зрештою, МЕХАНІК – фахівці, творча співдружність яких є запорукою успіху. Крім того, людина на додаток до обов’язкових знань, умінь і навичок повинна «бути механіком», щоб розуміти елементарні принципи влаштування машин і механізмів, ланцюги енергетичних перетворень.

Шановний читачу, а чи можете Ви пояснити принцип роботи Вашого побутового холодильника чи пральної машини? А кондиціонера? А як забезпечуються умови міцності конструкцій? Відповіді на ці та багато інших життєво важливих запитань Ви зможете отримати і, отже, реагувати на виклики сучасного життя, а також рівень щоразу зростаючих вимог за умови, якщо оберете одержання базової вищої освіти за спеціальністю «Прикладна механіка». Початковою умовою для цього є середня або середня спеціальна освіта. Зазначимо, що наявність середньої спеціальної освіти дозволяє продовжити навчання в університеті за скороченим терміном. Протягом чотирьох років навчання Ви подолаєте бар’єр вивчення дисциплін фундаментальної і загально-інженерної підготовки. Так, серед дисциплін фундаментальної підготовки, Ви вивчатимете: математику, фізику, хімію, інженерну графіку, інформаційні технології. До дисциплін професійно-практичної підготовки, призначення яких глибоко ознайомити майбутніх спеціалістів із їхнім фахом, належать: технології матеріалів, прикладна механіка, кінематика та динаміка машин, основи міцності матеріалів, проектування деталей машин, пневматика та пневмоприводи, транспортні системи, електричні системи, термодинаміка, тепло-масообмін тощо. Крім цього на Вас чекають цікаві дисципліни Вашого майбутнього фаху.

Особливістю підготовки фахівців є широке використання у навчальному процесі комп’ютерних технологій. Практична підготовка здійснюється в сучасних лабораторіях університету, а також на провідних підприємствах галузі.

Після закінчення підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» студенти мають змогу піти працювати на посади:

– механік;

– механік дільниці;

– механік цеху;

– механік виробництва;

Бакалаври за спеціальністю «Прикладна механіка» можуть продовжити освіту на кафедрі за магістерськими програмами :

  • «Машини і технології пакування»;
  • «Мехатроніка та робототехніка»;
  • «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки».

 

Механічні, енергетичні та термодинамічні процеси разом з хімією найвищого рівня та мікробіологією створюють наукове підґрунтя харчових технологій. Фізико-хімічні параметри вхідних матеріальних потоків, значною мірою, визначають умови їх приймання, організації зберігання, послідовність в трансформаціях, межі і граничні значення різних впливів, вибір матеріалів упаковок, параметри силових дій за формування, розформування і переформування масивів і потоків виробів. Перебіг всякого процесу здійснюється лише за наявності рушійних факторів. При цьому присутні фактори опору в проявах зовнішніх середовищ або у формі пружних властивостей матеріалів, інерційних навантажень систем. Їх виявлення, визначення і пошуки у спробах оптимізації систем за обраними критеріями здійснюється завдяки глибинному аналізу і розумінню причино-наслідкових зв’язків.

Тертя зовнішнє і внутрішнє, динаміка взаємодій елементів систем, енергетичне забезпечення і енергетичні дисипації, пошуки найкращих рішень по кожній складовій процесів, використання вторинних енергетичних ресурсів і створення замкнутих контурів енергокористування.

Пастеризація, стерилізація продукції на рівні теплової обробки, фізичні, хімічні впливи і методи стабілізації продуктів харчування і сировини…Все вищевикладене є лише незначною часткою того, де можуть знайти прояви здібностей і можливостей магістранта за спеціалізацією «Машини і технології пакування»  на першому етапі створення майбутніх фахівців.

Кафедра мехатроніки та пакувальної техніки має багаторічний досвід і значні успіхи у підготовці таких спеціалістів. Даному етапу підготовки відповідає вивчення наступних дисциплін: математичне моделювання процесів пакування, методи оптимізації та математична статистика, розрахунок і конструювання пакувального обладнання, автоматизовані потокові лінії пакування, методи досліджень процесів, інтелектуальна власність, управління інноваційними проектами, мехатроніка, комп’ютерні технології в наукових дослідженнях, виробнича логістика.

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах пакувальної індустрії: «Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ», «НТЦ Машини і технології пакування харчових продуктів», «Укрпластик», «КронПак», «ТетраПак» тощо. Зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати на даних підприємствах, отримуючи пристойну заробітну плату. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання за освітнім ступенем “Доктор філософії” у Національному університеті харчових технологій.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер з патентної та винахідницької роботи, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант в галузі інженерної справи, інженер з комплектації устаткування, інженер з керування й обслуговування систем.

 

Сучасні погляди на перебіг розвитку біосфери і її найвищого рівня ноосфери сконцентровані на існуванні колообігів речовин і енергії. Зародження і розвиток кожного біологічного об’єкта супроводжується безперервним енерго- і масообміном в рамках загальних колообігів води, вуглецю, азоту тощо.

При цьому рушійні фактори створюються взаємодією між Сонцем і Землею, трансформацією сонячної енергії в хімічну енергію синтезованої рослинної речовини: ягоди, фрукти, овочі та інші вуглеводні. Для їх синтезу окрім сонячної енергії потрібні вода і діоксид вуглецю. В колообіг вуглеводнів входять представники всього біологічного світу, життєві цикли яких завершуються такими абіотичними складовими, як вода і діоксид вуглецю. Небаланси синтезу органічних речовин на певних історичних етапах розвитку завершилися утворенням покладів вугілля, торфу, нафти, газу.

Примусове включення останніх в природні колообіги супроводжується можливостями синтезу величезної кількості органічних сполук, серед яких важливе місце займають пакувальні матеріали як похідні переробки газу і нафти.

Розвиток сучасних технологій синтезу полімерів з різними характеристиками слід оцінювати, як суттєво позитивне явище.

Однак, в цій «діжці меду» обов’язково присутньою є ложка дьогтю. Справа в тому, що все те, що синтезовано поза межами природних колообігів підпорядковується своїм власним законам деструкції. Це зобов’язує людство добре знати ці закони і створювати технології і обладнання для їх реалізації на промисловому рівні. Важливим і перспективним є напрямок утилізації відходів або використаних упаковок, одержання нових структур та використання і трансформація енергетичних потенціалів хімічних з’єднань з розкладанням їх до абіотичних складових. Однак обидва ці напрямки повинні реалізовуватися у повній злагоді з екологічною безпекою.

Різновиди пакувальних матеріалів і об’єми їх використання створюють загрозу на рівні самознищення людського суспільства.

Противагою цій загрозі є інтелект людини, спрямований у напрямку мінімізації екологічних загроз і пошуку позитивних рішень. Без сумніву вони можливі і будуть знайдені зусиллями кращих представників людства.

Підключитись до виконання таких завдань можливо, обравши метою підготовки магістерську освітню програму «Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки».

Становлення професіоналів за обраною програмою супроводжується вивченням наступних дисциплін: математичне моделювання процесів переробки упаковки, розрахунок і конструювання обладнання переробки упаковки, автоматизовані потокові лінії переробки упаковки, інтелектуальна власність, складське господарство та організація НРТС робіт, управління інноваційними проектами, мехатроніка, виробнича логістика, методи досліджень процесів, комп’ютерні технології в наукових дослідженнях.

На Вас чекає можливість проходження виробничої та переддипломної практик на провідних підприємствах індустрії переробки використаної упаковки: «Інтерагропак», «Рада», «НВФ Пластмодерн», «Проблемна науково-дослідна лабораторія НУХТ» (м. Київ), тощо. Зарекомендувавши себе, після отримання диплому можна залишитись працювати на даних підприємствах, отримуючи пристойну заробітну плату.

Первинні посади випускників вузу: науковий співробітник, інженер-конструктор, інженер з патентної та винахідницької роботи, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-дослідник, консультант в галузі інженерної справи, інженер з комплектації устаткування, інженер-конструктор, інженер з керування й обслуговування систем, інженер з проектування механізованих розробок, інженер-конструктор.

Зберегти наш світ, природу, Землю, можливість існування людства можливо лише за умови, що ми не будемо байдужими до наслідків нашого існування.

 

В останні роки сформовано загальні тенденції розвитку технологій і техніки, якими передбачено перебудову усіх сфер діяльності людини, в тому числі і харчовій індустрії. Ці тенденції назвали четвертою промисловою революцією.

Людство зараз стоїть на порозі 4-ої технологічної революції, в основі якої покладена концепція розроблення та використання повністю автоматизованих, адаптованих до зміни навколишніх умов харчових комплексів з інтелектуальними системами керування. Розроблення таких технологічних комплексів потребує використання та синергетичного поєднання всього потенціалу сучасних наукових досягнень в напрямках IT-технологій, електроніки, нанотехнологій, промислового машинобудування тощо.

Метою четвертої промислової революції, яку ще називають «цифровою» є усунення меж між фізичною, цифровою та біологічною сферами розвитку людства. В основі такого розвитку буде покладено використання останніх досягнень в області штучного інтелекту і робототехніки, нанотехнологій, автономних транспортних засобів, 3-D друку, адитивних технологій виробництва тощо.

В окресленому ланцюгу складних взаємозв’язків між наведеними напрямками, що формують основу  розвитку Індустрії 4.0, основну увагу приділено технічному напрямку, без якого не можна забезпечити функціювання механізмів та пристроїв нового покоління зокрема і харчового обладнання на рівні перетворення інформаційних, енергетичних та матеріальних потоків у паковану харчову продукцію, швидкого механічного переналаштування, автоматичного функціювання системи діагностики тощо. Відповідно до концепції функціювання харчового обладнання в епоху Індустрії 4.0 таким  додатковим ланцюгом є функціональні мехатронні модулі.

У відомих визначеннях підкреслюється триєдина суть мехатронних систем: мехатроніка – це область науки і техніки, що присвячена створенню, експлуатації та ремонту машин та систем з комп’ютерним керуванням, яка базується на знаннях в області механіки, електроніки, мікропроцесорної техніки, інформатики та комп’ютерного керування обладнанням.

Основним завданням мехатроніки є – вивчення та синергетичне поєднання вузлів точної механіки з електронними, електротехнічними і комп’ютерними компонентами з метою проектування і виробництва якісно нових модулів, систем, машин з інтелектуальним управлінням з можливістю  їх швидкого переналаштування тощо. Зокрема, в харчовій  промисловості використовуються сучасні робототехнічні комплекси із машинами-автоматами, роботами, які мають вбудовані інтелектуальні системи керування.

Навчальний план спеціалізації «Мехатроніка» побудований таким чином, що студенти отримують фундаментальну підготовку: з систем автоматизованого проектування мехатронних модулів та схем керування ними; пакетів прикладних програм для комп’ютерного управління мехатронними системами; автоматизації проектування машин та мехатронних систем з сучасними комп’ютерними технологіями, з вивченням мов програмування контролерів тощо.

Під час навчання кращі студенти приймають участь у: всеукраїнських олімпіадах з мехатроніки та робототехніки; у конкурсах студентських робіт з технологій автоматизованого проектування; всеукраїнських конкурсах студентських робіт; студентських наукових конференціях.

Підготовку майбутніх спеціалістів кафедра проводить у спеціалізованих лабораторіях пневматики та пнемоприводів; комп’ютерних та інформаційних технологій; автоматизації виробничих процесів; електричних машин та електроприводу; монтажу, експлуатації та ремонту технологічного обладнання; на базах практики, організованих на сучасних високотехнологічних підприємствах. Лабораторні та практичні заняття із професійно-орієнтованих дисциплін проводяться з використанням сучасного обладнання передових фірм “FESTO”, “CAMOZZI” тощо.

Сфера діяльності майбутніх спеціалістів, які пройшли навчання за освітньою програмою «Мехатроніка та робототехніка»:

– підприємства з виробництва, експлуатації та ремонту мехатронних систем в харчовій промисловості, машинобудуванні, робототехніки тощо;

– підприємства з проектування, виготовлення та реалізації інтелектуальних пристроїв;

– дилерські, представницькі та консультативні фірми з продажу та сервісного обслуговування обладнання харчової промисловості, його механічних, електричних та електронних комплектуючих;

– малі та середні підприємства харчової промисловості;

– науково-дослідні технічні лабораторії вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів.