Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв готує фахівців за спеціальностями:

Освітній ступінь «бакалавр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітньою програмою:

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 186 «Видавництво та поліграфія» та освітньою програмою:

Освітній ступінь «магістр»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» та освітніми програмами:

Науковий ступінь «доктор філософії»

Підготовка фахівців у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Всі види навчання забезпечені навчальною, науковою, довідниковою та методичною літературою.

Комп’ютерні дисципліни забезпечені ліцензійними програмними продуктами: КОМПАС 3D, AutoCAD, Inventor, MathCAD, FlowVision, Elcut.

Виробнича, конструкторсько-технологічна, переддипломна практики  відбуваються на сучасних харчових підприємствах та в провідних наукових установах.