·         Історична довідка ·         Викладацький склад ·         Спеціальності ·         Дисципліни ·         Наукова робота 

 

 
Гавва Олександр Миколайович
Завідувач кафедри
професор, доктор технічних наук
(044) 287-96-15
e-mail: gavvaoleksandr@gmail.com
Сайт кафедри : http://mechanic.nuft.edu.ua/

 

(витоки кафедри починаються з 1884 року)

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» із напряму  «Галузеве машинобудування», за спеціальностями:  «Обладнання переробних і харчових виробництв» (спеціалізації — «Обладнання бродильних виробництв»; «Обладнання хлібопекарських виробництв»; «Обладнання виробництв з перероблення м’яса та молока»), «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв».

Також кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з напряму «Видавництво та поліграфія».

До нових навчальних робочих планів уведено, крім базових, ще 25 нових дисциплін, які, в основному, спрямовані на засвоєння комп’ютерних технологій при розрахунках, проектуванні та експлуатації технологічного обладнання. У зв’язку з цим кафедрою розроблені нові робочі програми та методичні розробки з усіх дисциплін. За останні роки кафедрою розроблено та опубліковано понад 30 методичних рекомендацый для забезпечення ними студентів усіх форм навчання.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні та лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін «Технологічне обладнання галузі» для технологічних спеціальностей: «Промислова біотехнологія», «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів», «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології жирів і жирозамінників», а також «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса», «Технології зберігання, консервування та переробки молока», «Технології хімічних виробництв».

У навчальному процесі використовуються спеціалізовані лабораторії бродильного та молочного виробництв, м’ясопереробної й хлібопекарської промисловості, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості з представленими у них діючими зразками обладнання.

На кафедрі працює два навчальних комп’ютерних класи на базі сучасних персональних комп’ютерів. У навчальній та науковій роботі студенти використовують програми AutoCAD, Inventor та КОМПАС-3D для створення тривимірних моделей обладнання; систему моделювання двовимірних крайових задач механіки суцільних середовищ ELCUT; комплекс програм АРМ WinMachine – для автоматизованого проектування машин, програмний комплекс FlowVision – для моделювання плинності рідин. У комп’ютерних класах використовується програмне забезпечення для демонстрації викладачем прикладів виконання завдань студентами.

В університеті працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. Аспіранти та докторанти мають можливість захищати дисертаційні роботи за спеціальністю 05.18.12  «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв».

За роки існування кафедра підготувала близько 9000 спеціалістів. Значна частина випускників працює на керівних та інженерних посадах підприємств харчової, фармацевтичної та мікробіологічної промисловості.