Шановний вступнику!

 

Для подачі заяви на вступ до Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка І.С.Гулого Національного університету харчових технологій, необхідно ознайомитись з Правилами прийому та особливостями вступної кампанії 2019 р.  і виконати певний порядок дій, який залежить від Вашої освіти, освітнього ступеня, який Ви бажаєте отримати, форми навчання тощо.

 

Вступна кампанія для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»

за денною та заочною формами навчання

  1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

Для цього потрібно:

  • з 01 липня зареєструвати особистий електронний кабінет, перейшовши на сайт Єдиної державної електронної бази з питань освіти за посиланням http://ez.osvitavsim.org.ua; вказівки і детальна покрокова відео-інструкція є на сайті;
  • відсканувати або зробити фотокопії документів: додатка до атестата про повну загальну середню освіту; кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до закладу вищої освіти;  довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207), якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта згідно з вимогами, зазначеними у пункті 8 розділу VІI Умов прийому;
  • завантажити у зареєстрованому особистому електронному кабінеті скан- чи фотокопії перелічених документів;
  • з 10 липня до 18.00 години 22 липня включно вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей.

Вступник, що претендує на місця державного або регіонального замовлення, зазначає у кожній заяві її пріоритетність відносно інших поданих ним заяв, виражену числами від 1 до 7. Пріоритетність 1 є найвищою. Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2019 році.

Подаючи заяви на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Кількість поданих заяв на такі конкурсні пропозиції не обмежується.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована закладом вищої освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

  • Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови участі у конкурсному відборі, подають заяви тільки у паперовій формі.
  1. Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня (далі – ОКР) молодшого спеціаліста з відповідної чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули освітній ступінь бакалавра, ОКР спеціаліста чи освітній ступінь магістра іншої спеціальності подають заяву на 1 курс за скороченим строком навчання чи на старші курси з нормативним строком навчання.

Для особистої подачі документів та заяви в паперовій формі про допуск до участі у конкурсі вони мають з 10 липня до 1800 години 22 липня 2019 року звернутися до Приймальної комісії за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 70, кім. Б-106.

Заява формується, друкується і підписується вступником під час подання документів. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності, спеціалізації, освітньої програми, мови та форми навчання.

Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності спеціальних умов фіксується у заяві вступника і засвідчується його особистим підписом при поданні заяви.

До заяви вступник додає документи згідно з переліком. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному обсязі або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду приймальною комісією не приймаються.

Документи вступника обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Відомості кожної заяви, поданої в паперовому вигляді, реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній державній електронній базі з питань освіти в день прийняття заяви.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  1. Прийом заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування у формі співбесіди або вступних іспитів, закінчується о 18.00 годині 16 липня 2019 р.